Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 • Územní plán Strakonice byl vydán Zastupitelstvem města Strakonice formou opatření obecné povahy dne 14. 12. 2011. Územní plán Strakonice nabyl účinnosti dne 2. ledna 2012. Nabytím účinnosti Územního plánu Strakonice pozbyl platnosti Územní plán sídelního útvaru Strakonice z roku 1998 včetně jeho schválených a vydaných změn. 

 • Územní plán byl projednáván dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • Změna č. 1 Územního plánu Strakonice byla vydána Zastupitelstvem města Strakonice usnesením č. 722/ZM/2014 dne 11. 6. 2014 a nabyla účinnosti dne 2. 7. 2014. Jednalo se o obnovu zastavitelného území dle Územního plánu sídelního útvaru Strakonice platného do roku 2012 v k.ú. Hajská.

 • Změna č. 2 Územního plánu Strakonice byla vydána Zastupitelstvem města Strakonice usnesením č. 760/ZM/2014 dne 3. 9. 2014 a nabyla účinnosti dne 25. 9. 2014. Jednalo se o změnu funkčního využití v rámci zastavěného území v ulici Mírová.

 • Změna č. 4 Územního plánu Strakonice byla vydána Zastupitelstvem města Strakonice usnesením č. 598/ZM/2017 dne 6. 9. 2017 a nabyla účinnosti dne 26. 9. 2017. Jednalo se o změnu využití ploch vodních a vodohospodářských.

 • Změna č. 3 Územního plánu Strakonice byla vydána Zastupitelstvem města Strakonice usnesením č. 766/ZM/2018 dne 23. 5. 2018 a nabyla účinnosti dne 21. 6. 2018. Jednalo se o změnu pořizovanou na základě zprávy o uplatňování územního plánu.

 • Změna č. 7 Územního plánu Strakonice byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 120/ZM/2020 ze dne 26. 2. 2020 a nabyla účinnosti dne 11. 4. 2020.  Jednalo se o změnu funkčního využití z „plochy specifické“ na „plochy dopravní infrastruktury – letecká doprava“ na pozemcích p.č. 112 a p.č. 113 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice. Jedná se o pozemky, které v severozápadní části navazují na areál vojenského útvaru a v severovýchodní části na stávající plochu letiště.
 • Změna č. 8 Územního plánu Strakonice byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 121/ZM/2020 ze dne 26. 2. 2020 a nabyla účinnosti dne 11. 4. 2020. Jednalo se o změnu funkčního využití z „plochy občanského vybavení – neveřejný zájem“, „plochy veřejných prostranství“ a „plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň“ na „plochy smíšené obytné – bydlení a občanské vybavení“ na pozemku p.č. 591/1 a částech pozemků p.č. 591/6, 595/12 a 595/1, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. Jedná se o pozemky na křížení ulic Ellerova a Mlýnská v místech tzv. teras.
 • Změna č. 11 Územního plánu Strakonice byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 529/ZM/2022 ze dne 2. 3. 2022 a nabyla účinnosti dne 30. 3. 2022. Předmětem Změny č. 11 ÚP Strakonice bylo vymezení lokalit (ploch s rozdílným způsobem využití), ve kterých bude přípustné/nepřípustné umisťovat zdroje na výrobu energií. Pro umisťování zdrojů na výrobu energií (vyjma individuálních) budou jednoznačně vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití v rámci zastavěného území a zastavitelných ploch, ve kterých bude možné tyto záměry umisťovat. Jednalo se o změnu textové části platného Územního plánu Strakonice.
 • Změna č. 5 Územního plánu Strakonice byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 572/ZM/2022 dne 29.06.2022 a nabyla účinnosti dne 17.08.2022. Předmětem změny bylo např. prověření rozšíření a uspořádání ploch pro bydlení v rámci zastavitelných ploch, změna návrhové plochy komunikace I. třídy v návaznosti na skutečné provedení přeložky komunikace I/22 včetně prověření a návrhu nového využití pozemků podél realizované přeložky, popř. další podněty vzešlé z projednání návrhu zadání. Předmět změny je specifikován v zadání.
 • Změna č. 6 Územního plánu Strakonice byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 573/ZM/2022 dne 29.06.2022 a nabyla účinnosti dne 17.08.2022. Předmětem změny byla změna změn funkčního využití z plochy „výroby a skladování – lehký průmysl“ na plochy „občanského vybavení – neveřejný zájem“ pozemků p. č. st. 945/2, st. 945/3 a st. 945/4 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.
 • Změna č. 9 Územního plánu Strakonice byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 574/ZM/2022 dne 29.06.2022 a nabyla účinnosti dne 17.08.2022. Jednalo o změnu funkčního využití na plochy bydlení v rodinných domech v lokalitě Za Stínadly.
 • Změna č. 10 Územního plánu Strakonice byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 575/ZM/2022 dne 29.06.2022 a nabyla účinnosti dne 17.08.2022. Jednalo o změnu funkčního využití na plochy bydlení v rodinných domech a bytových domech v lokalitě Vinice - Šibeník.
 • Případné bližší informace o územně plánovací dokumentace města Strakonice Vám rádi poskytneme v kanceláři odboru rozvoje – úřadu územního plánování MěÚ Strakonice (Na Stráži 270 - 2. patro - číslo dveří 6304) nebo na telefonním čísle 383 700 831 (Ing. Denisa Hlaváčová), případné dotazy můžete rovněž zasílat pomocí elektronické pošty na e-mail: denisa.hlavacova@mu-st.cz.