Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • S pořízením Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice souhlasila Rada města Strakonice usnesením č. 2358/2016 ze dne 29. 6. 2016.
  • Projekt Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice je spolufinancován Evropskou unií. Město Strakonice získalo na tento projekt dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 9 Územní studie.
  • Hlavním cílem Územní studie krajiny obce s rozšířenou působností Strakonice je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů. Výstupy územní studie budou sloužit také k doplnění jevů v územně analytických podkladech obce s rozšířenou působností Strakonice. Územní studie bude sloužit jako kvalifikovaný územně plánovací podklad pro následné zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.
  • Územní studie je zpracována v souladu s § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje a Politikou územního rozvoje ČR.
  • Územní studie krajiny je zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině, bude reaguje na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. "Adaptační strategie EU") a na její národní ekvivalent - Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. "Adaptační strategie ČR"), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a zohlední protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.
  • Řešeným územím je celý správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice, který se skládá z těchto 69 obcí: Cehnice, Čejetice, Čepřovice, Čestice, Doubravice, Drachkov, Drážov, Droužetice, Dřešín,  Hlupín, Horní Poříčí, Hoslovice, Hoštice, Chrášťovice, Jinín, Kalenice, Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty-Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Litochovice, Malenice, Mečichov, Milejovice, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Strunkovice nad Volyňkou, Střelské Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Vacovice, Velká Turná, Volenice, Volyně, Zahorčice, Zvotoky. Rozloha takto vymezeného řešeného území je 57 412 ha (dle údajů ČSÚ ke dni 31. 12. 2016).
  • Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ladislav Komrska, autorizovaná osoba se všeobecnou autorizací, s autorským týmem ve složení Ing. Eva Jonešová, autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura, Ing. Roman Bukáček, specialista pro hodnocení krajinného rázu, krajinného inženýrství a krajinné mapování, Ing. Pavel Musiol, autorizovaná osoba projektant územních systémů ekologické stability.
  • Pořizovatel Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice Odbor rozvoje - úřad územního plánování MěÚ Strakonice schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 2. 12. 2019.