Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Zastupitelstvo města Strakonice dne 16. 9. 2020 usnesením č. 234/ZM/2020 rozhodlo o pořízení změny č. 9 Územního plánu Strakonice, která byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Předmětem Změny č. 9 Územního plánu Strakonice byla změna funkčního využití z plochy „občanského vybavení – neveřejný zájem“ a plochy „veřejných prostranství – veřejná zeleň“ na plochy „bydlení v rodinných domech“ pozemků p. č. 353/3, 361/1 a jižní části p. č. 361/9 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.
  • Pořizovatelem změny byl Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování. Projektantem Změny č. 9 Územního plánu Strakonice byl ATELIÉR BOČEK, s. r. o., Ing. arch. Radek Boček, ČKA – 03094.
  • V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona byl návrh projednáván na veřejném projednání dne 24.05.2021 v 15:30.
  • Změna č. 9 Územního plánu Strakonice byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 574/ZM/2022 dne 29.06.2022.
  • Změna č. 9 Územního plánu Strakonice a úplné znění územního plánu po této změně byly doručeny v souladu s ustanovením § 55c stavebního zákona veřejnou vyhláškou, dnem doručení změny územního plánu a úplného znění nabyla změna účinnosti. Podle § 173 odst. 1 správního řádu,nabývá Změna č. 9 Územního plánu Strakonice účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 02.08.2022.
  • Změna č. 9 Územního plánu Strakonice nabyla účinnosti dne 17.08.2022.