Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Zastupitelstvo města Strakonice dne 16.09.2020 usnesením č. 235/ZM/2020 rozhodlo o pořízení Změny č. 10 Územního plánu Strakonice, která byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Předmětem změny byla změna funkčního využití pozemků p. č. 532/4, 532/35, 532/39, 532/80, 529/1, 529/2, 529/10, 530/3 a 532/84 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice z plochy „(Bsr) - plochy bydlení – smíšené - rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci“, plochy „(Bb) – plochy bydlení bytové domy“, „(Ds) – plochy dopravní infrastruktury – doprava silniční“ a plochy „(Pz) – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň“ na plochy „bydlení v rodinných domech“, „plochy bydlení v bytových domech“, „plochy dopravní infrastruktury“ a „plochy veřejných prostranství“. Dále je předmětem změny vyloučení pozemků p. č. 532/4, 532/35, 532/39, 532/80, 529/1, 529/2, 529/10, 530/3 a 532/84 v k.ú. Strakonice z ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu a zařazení předmětných pozemků do ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a stanovení 6 leté lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Pozemek p. č. 532/39, 532/84, východní část pozemku p. č. 532/80, východní část pozemku p. č. 532/4, východní část pozemku p. č. 532/35 a severní část pozemků p. č. 529/1, 529/2, 529/10 a 530/3, vše v k.ú. Strakonice nebudou plochou veřejně prospěšných opatření (Pz18).
  • Pořizovatelem změny byl Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování. Projektantem Změny č. 10 Územního plánu Strakonice byl ATELIÉR BOČEK, s. r. o., Ing. arch. Radek Boček, ČKA – 03094.
  • V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona byl návrh projednáván na veřejném projednání dne 28.06.2021.
  • Změna č. 10 Územního plánu Strakonice byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 575/ZM/2022 dne 29.06.2022. Změna č. 10 Územního plánu Strakonice a úplné znění územního plánu po této změně byly doručeny v souladu s ustanovením § 55c stavebního zákona veřejnou vyhláškou, dnem doručení změny územního plánu a úplného znění nabýla změna účinnosti. Podle § 173 odst. 1 správního řádu,nabývá Změna č. 10 Územního plánu Strakonice účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 02.08.2022.
  • Změna č. 10 ÚP Strakonice nabyla účinnosti dne 17.08.2022.