Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • V souladu s podmínkami zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, přistoupilo Město Strakonice ke zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Strakonice 2016 – 2021. Ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Na projednání návrhu této zprávy se použije přiměřeně § 47 odst. 1 až 4 a na její schválení se použije obdobně § 47 odst. 5. Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracován nový návrh územního plánu nebo návrh změny územního plánu.
  • Obsah zprávy o uplatňování územního plánu je stanoven v § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.
  • Pořizovatelem Zprávy o uplatňování Územního plánu je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zastupitelem pro pořizování územně plánovací dokumentace města Strakonice byl Zastupitelstvem města Strakonice určen Ing. Rudolf Oberfalcer, ml.
  • Předmětem posouzení aktuální Zprávy o uplatňování územního plánu pro období 2016 – 2021 je platná územně plánovací dokumentace města Strakonice – Územní plán Strakonice po změnách č. 1, 2, 3, 4, 7 a 8.
  • Pořizovatel vypracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh Zprávy, který předložil k projednání dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a veřejnosti. Návrh Zprávy byl zveřejněn na veřejné desce Městského úřadu ve Strakonicích a na webových stránkách města Strakonice. V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel doručil návrh Zprávy veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 09.06.2021. Do 30 dnů ode dne doručení mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Adresně byly obeslány dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohly uplatnit u pořizovatele vyjádření s požadavky na obsah Zprávy vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě mohl uplatnit krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohly uplatnit podněty. Na základě uplatněných připomínek, vyjádření, podnětů a stanoviska byl návrh Zprávy ve spolupráci s určeným zastupitelem dopracován a doplněn.
  • Zprávu schvaluje na základě ustanovení § 47 odst. 5 stavebního zákona zastupitelstvo obce, pro jejíž území je územní plán, respektive Zpráva, pořizována.
  • Součástí Zprávy je i obsah Změny č. 12 ÚP Strakonice. V rámci Změny č. 12 ÚP Strakonice budou zejména prověřovány podněty veřejnosti (vlastníků) a podněty a požadavky města Strakonice.
  • Zpráva o uplatňování Územního plánu Strakonice 2016-2021 byla schválena usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 528/ZM/2022 dne 02.03.2022.
  • Se Zprávou o uplatňování Územního plánu Strakonice je možno se seznámit na Městském úřadu Strakonice (u Ing. Denisy Hlaváčové, odbor rozvoje, oddělení úřad územního plánování, ulice Na Stráži 270, 3. patro, tel.: 383 700 831, e-mail: denisa.hlavacova@mu-st.cz).