Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

I. Činnosti na úseku samostatné působnosti:

oblast právní

 • poskytování právní služby pro účely rozhodování orgánů města
 • spolupráce s ostatními odbory při uzavírání, změnách a rušení smluv se smluvními partnery
 • připomínkování a kontrola smluv předkládaných smluvními partnery
 • evidence a archivace právních předpisů města, archivace smluvních dokumentů města
 • řešení právních sporů, zastupování města před soudy, správními orgány a ve smírčím řízení,
 • soudní vymáhání pohledávek města
 • spolupráce s ostatními odbory při tvorbě a dohled nad tvorbou právních předpisů města
 • součinnost při tvorbě vnitřních předpisů MěÚ
 • vedení úplné dokumentace platných právních předpisů

oblast matrik

 • zajištění občanských obřadů včetně kompletní agendy Vítání občánků
 • zajištění předávání blahopřání a dárkových balíčků jubilantům při výročí svateb

oblast správy a provozu

 • správa budov užívaných městským úřadem, jejich úklid a údržba
 • krátkodobý pronájem repre prostorů a obřadní síně v areálu strakonického hradu
 • správa chaty na Zátoni včetně zabezpečení rekreace
 • vedení evidence majetku spravovaného a užívaného městským úřadem
 • spisová služba, skartační řízení a péče o archiválie
 • vedení podatelny, vedení pošty města a městského úřadu, zajištění spojovatelny
 • zajištění vybavení městského úřadu kancelářskými potřebami
 • vedení agendy ztrát a nálezů
 • správa mobilních telefonů, kopírek, elektronického zabezpečovacího systému
 • zajišťování kovových tabulí s názvy ulic

II. Činnosti na úseku přenesené působnosti:

oblast právní

 • úzká spolupráce s ostatními odbory v právní oblasti, zejména při vedení správního řízení

oblast přestupkového řízení

 • referentské rozhodování přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku a přestupků podle zákona o střetu zájmů, zajišťování s tím související registrační agendy
 • vypracovávání posudků ve vztahu k rozhodovací činnosti

oblast matrik

 • matriční činnost pro matriční obvod Strakonice
 • vedení řízení o změně jména nebo příjmení
 • vedení řízení o prominutí právní způsobilosti k uzavření manželství cizím státním občanům
 • vydávání osvědčení k uzavření manželství před registrovanou církví
 • vydávání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • kontrolní a metodická činnost pro matriční úřady ve správním obvodu ORP
 • provádění vidimace a legalizace
 • zajištění proškolení a zkoušky z vidimace a legalizace pro úředníky zařazené do obecních úřadů ve správním obvodu
 • zajišťování výstupů z CzechPOINT
 • vkládání údajů o narození, uzavření manželství a úmrtí do ISEO
 • zajišťování zápisů do zvláštní matriky Brno pro občany, kteří se narodí, uzavřou manželství nebo zemřou v cizině
 • sepisování prohlášení o určení otcovství před a po narození dítěte
 • archivace sbírek listin matričních úřadů zařazených do správního obvodu

oblast evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

 • zajišťování agendy evidence obyvatel města a správního obvodu, včetně změn, zrušení a ukončení trvalých pobytů ve správním řízení, spolupráce s Ministerstvem vnitra
 • výkon kompletní agendy občanských průkazů
 • výkon kompletní agendy cestovních dokladů
 • zajišťování výstupů z CzechPOINT

oblast voleb a místního referenda

 • vedení volebních seznamů, zajišťování realizace voleb, místního referenda a sčítání obyvatel