Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby § 29 zákona č. 240/2000 Sb.,

§ 29 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

(1) Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále PO a PFO) povinny při přípravě na krizové situace podílet se na zpracování krizových plánů. V případě, že jde o PO nebo PFO, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, jsou tyto osoby dále povinny zpracovávat plány krizové připravenosti; plánem krizové připravenosti se pro účely tohoto zákona rozumí plán, ve kterém je upravena příprava příslušné PO nebo PFO k řešení krizových situací.

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby § 24 zákona č. 239/2000 Sb.,

§ 24 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

 

(1) Pokud dojde k mimořádné události v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými odpady (dále jen "havárie"), je PO nebo PFO, která je vlastníkem, správcem nebo uživatelem uvedených zařízení, budov, látek nebo odpadů, povinna

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby § 23 zákona č. 239/2000 Sb.,

§ 23 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

 

(1) Pokud krajský úřad zahrne do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu (dále PO nebo PFO), je tato povinna

  • bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady,
  • zajistit vůči svým zaměstnancům dotčeným předpokládanou mimořádnou událostí opatření uvedená v § 24 odst. 1 písm. b) tohoto zákona.