Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Zastupitelstvem města Strakonice pod usnesením číslo 267/ZM/2015 dne 16. 12. 2015.

 

Posláním dotačního programu je nabídnout občanům, především dětem a mládeži do 18 let, smysluplné využití jejich volného času. Podpořit jejich pohyb, rozvoj, aktivity, dovednosti a odpoutat je od negativních vlivů vyskytujících se ve společnosti. Svou podstatou přispívá k prevenci sociálně patologických jevů a k prevenci kriminality.

 

Cílem programu je podpora tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit na území města Strakonice prostřednictvím dotací.