Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Rada města Strakonice usnesenim č. 0025/2014 ze dne 26. 11. 2014 odsouhlasila pořízení Územní studie Dražejov D29.

Řešené území je ohraničeno komunikací Na Hrázi z jihu, komunikací K Dražejovu ze severu, větrolamem ze západu a malým vodním tokem z východu.  Plošný rozsah územní studie je označen v Uzemním plánu Strakonice jako plocha D29. Celková rozloha řešeného území je 14,75 ha.  Jedná se o plochy s funkčním využitím „plochy bydlení - rodinné domy“a „plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň“. Územní studie navrhuje koncepci prostorového uspořádání území zaměřenou zejména na napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Veřejné projednání návrhu Územní studie – lokalita D29 Dražejov se uskutečnilo dne 12. 3. 2015. Ke studii byly uplatněny požadavky dotčených orgánů. Pořizovatel Územní studie Dražejov D29 Odbor rozvoje – úřad územního plánování MěÚ Strakonice schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 10. 4. 2015.