Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Řešené území je ohraničeno komunikací K Dražejovu z jihu, stávající zástavbou a větrolamem z východu, lesním masívem ze severu a stávající zástavbou ze západu. Plošný rozsah územní studie je označen v Uzemním plánu Strakonice jako plocha D17. Jedná se o plochy s funkčním využitím „plochy bydlení – rodinné domy“. Návrh na pořízení Územní studie Dražejov D17 byl odsouhlasen Radou města Strakonice usnesením č. 0723/2015 (10/1) ze dne 27. 5. 2015. Územní studie je zpracována jako územně plánovaní podklad pro rozhodování v území podle § 30 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Pořizovatel Územní studie Dražejov D17 Odbor rozvoje – úřad územního plánování MěÚ Strakonice schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 3. 8. 2015.