Územně plánovací dokumentace obce Doubravice

Územní plán Doubravice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
 • územní plán Doubravice vydalo zastupitelstvo obce dne 23.3.2011
 • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 6.4.2011
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě Doubravice, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=28095645

 

Územní studie Doubravice 7B

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schváleno
Datum schválení/vydání: 
16.September 2015
 • územní studie je k dispozici na Obecním úřadě Doubravice, na Městském úřadě ve Strakonicích, odbor rozvoje, úřad územního plánování a na Krajském úřadě - Jihočeský kraj, odbor regionálního rouzvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • pořizovatelem Městským úřadem Strakonice, odborem rozvoje – úřadem územního plánování byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 16.9.2015
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=61666506

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydána
Datum schválení/vydání: 
29.May 2017
Datum nabytí účinnosti: 
25.October 2017
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č.1 Územního plánu Doubravice vydalo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 10/2017 ze dne 29.5.2017
 • účinnosti nabyla dne 25. 10. 2017
 • změna č.1 územního plánu bude k dispozici na Obecním úřadu Doubravice, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=28095645&RC_ZMENY=1

Zpráva o uplatňování územního plánu Doubravice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
24.February 2020

V souladu s § 165 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup zastupitelstvem obce schválenou zprávu o uplatňování územního plánu. Odkaz na registraČNÍ LIST: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=28095645

Změna č. 2 územního plánu Doubravice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
17.December 2020
Datum nabytí účinnosti: 
20.February 2021

Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 24. 2. 2020 ve svém usnesení č. 3/01/2020 o pořízení změny územního plánu na základě zprávy o uplatňování a také, že změna územního plánu se bude pořizovat zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Změna č. 2 ÚP Doubravice byla vydána zastupitelstvem obce Doubravice usnesením č. 49/06/2020 ze dne 17.12.2020 a nabyla účinnosti 20.2.2021.
·  odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=28095645&RC_ZMENY=2

Úplné znění po změně č. 2 ÚP Doubravice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
17.December 2020
Datum nabytí účinnosti: 
20.February 2021
Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
25.January 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...