Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Doubravice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
 • územní plán Doubravice vydalo zastupitelstvo obce dne 23.3.2011
 • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 6.4.2011
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě Doubravice, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=28095645

 

Územní studie Doubravice 7B

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schváleno
Datum schválení/vydání: 
16.September 2015
 • územní studie je k dispozici na Obecním úřadě Doubravice, na Městském úřadě ve Strakonicích, odbor rozvoje, úřad územního plánování a na Krajském úřadě - Jihočeský kraj, odbor regionálního rouzvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • pořizovatelem Městským úřadem Strakonice, odborem rozvoje – úřadem územního plánování byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 16.9.2015
 • odkaz na registrační list: https://eupc.uur.cz/reglist?id=42526

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydána
Datum schválení/vydání: 
29.May 2017
Datum nabytí účinnosti: 
25.October 2017
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č.1 Územního plánu Doubravice vydalo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 10/2017 ze dne 29.5.2017
 • účinnosti nabyla dne 25. 10. 2017
 • změna č.1 územního plánu bude k dispozici na Obecním úřadu Doubravice, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=28095645&RC_ZMENY=1

Zpráva o uplatňování územního plánu Doubravice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
24.February 2020

V souladu s § 165 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup zastupitelstvem obce schválenou zprávu o uplatňování územního plánu. Odkaz na registraČNÍ LIST: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=28095645

Změna č. 2 územního plánu Doubravice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
17.December 2020
Datum nabytí účinnosti: 
20.February 2021

Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 24. 2. 2020 ve svém usnesení č. 3/01/2020 o pořízení změny územního plánu na základě zprávy o uplatňování a také, že změna územního plánu se bude pořizovat zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Změna č. 2 ÚP Doubravice byla vydána zastupitelstvem obce Doubravice usnesením č. 49/06/2020 ze dne 17.12.2020 a nabyla účinnosti 20.2.2021.
·  odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=28095645&RC_ZMENY=2