Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

Územní plán Hoslovice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
 • územní plán Hoslovice vydalo zastupitelstvo obce dne 6.12.2011
 • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 12.12.2011
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Hoslovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování, na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic a na Městském úřadě ve Volyni, stavební úřad 
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=27857

Změna č. 1 Územního plánu Hoslovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořízená
Datum schválení/vydání: 
31.May 2022
Datum nabytí účinnosti: 
30.June 2022
 • Zastupitelstvo obce Hoslovice dne 10.03.2020 usnesením č. 5/20 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Hoslovice.
 • Předmětem změny č. 1 Územního plánu Hoslovice je změna funkčního využití části pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Hoslovice na plochu s funkčním využitím ,,plochy veřejných prostranství“  (parkovací plocha) a navržení plochy dopravní infrastruktury, která bude řešit přímé dopravní propojení veřejného prostranství ze silnice III. třídy na pozemku p.č. 1594/1 v k.ú. Hoslovice na místní komunikaci na pozemku p.č. 1566 v k.ú. Hoslovice.
 • Změna územního plánu bude projednávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány.
 • Změna územního plánu se pořizovala zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.
 • Zpravovatelem je Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. arch Jaroslav Daněk.
 • Změna byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hoslovice č. 16/22 dne 31.05.2022
 • Odkaz na registrační list http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=46231

Územní plán Hoslovice – úplné znění po změně č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Datum schválení/vydání: 
31.May 2022
Datum nabytí účinnosti: 
30.June 2022
 • Zastupitelstvo obce Hoslovice dne 10.03.2020 usnesením č. 5/20 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Hoslovice
 • Změna č. 1 Územního plánu Hoslovice byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hoslovice č. 16/2022 dne 31.05.2022