Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Mečichov

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
  • územní plán Mečichov vydalo zastupitelstvo obce dne 28.2.2014
  • územní plán nabyl účinnost dne 21.3.2014
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Mečichově, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=13894290

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum nabytí účinnosti: 
15.July 2017
  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • změnu č.1 územního plánu vydalo zastupitelstvo obce dne 23.6.2017
  • změna č.1 územního plánu nabyla účinnosti dne 15.7.2017
  • změna č.1 územního plán bude k dispozici na Obecním úřadě v Mečichově, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=13894290&RC_ZMENY=1

Zpráva o uplatňování Územního plánu Mečichov

Zpráva o uplatňování ÚP Mečichov byla zpracována dle ustanovení § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce Mečichov schválilo Zprávu o uplatňování ÚP Mečichov usmesením č. 3/06/2023 dne 25.8.2023. Ze Zprávy o uplatňování vyplynula potřeba pořízení zmny územního plánu.

Změna č. 2 ÚP Mečichov

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná

Změna č. 2 ÚP Mečichov je pořizována zkráceným postupem v souladu s § 55a a §55b stavebního zákona, na základě Zprávy o uplatňování ÚP Mečichov. Zastupitelstvo obce Mečichov rozhodlo o pořízení změny a o jejích obsahu usnesením č. 3/06/2023 dne 25.08.2023. Odkaz na registrační list: https://eupc.uur.cz/reglist?id=64818