Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Hydrogeolog - osoba s odbornou způsobilostí v hydrogeologii, rozhodne, zda může bez provedení geologického průzkumu, se znalostí místních podmínek, vydat vyjádření ve smyslu § 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění

 

Hydrogeolog se může vyjádřit: Vrtaná studna  (postup dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a č. 254/2001Sb., o vodách)

 

1) Zadání projektové dokumentace

(zpracovat jí může osoba s autorizací pro vodohospodářské stavby, popř. stavby zdravotně technické), projekt musí respektovat vyjádření osoby odborně způsobilé v hydrogeologii, musí obsahovat nejen projekt tzv. studnové úpravy vrtu, ale i projekt samotného vrtu

 

2) Územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby (příslušný stavební úřad – tj. Městský úřad Strakonice, stavební úřad, popř. Městský úřad Volyně, stavební úřad) k žádosti žadatel předloží

 • projekt (ověřený autorizovanou osobou, tj. autoriz. architekt, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby),
 • vyjádření správců inženýrských sítí dle situace
 • stanovisko dotčeného orgánu státní správy  (pokud stavby se dotýká zájmů chráněných zvláštními předpisy)
 • vyjádření hydrogeologa, osoby s odbornou způsobilostí
 • informativní výpis z KN, snímek mapy
 • zaplacení správního poplatku: 1000,- Kč v územním řízení

 

3) Stavební řízení – rozhodnutí o povolení stavby, rozhodnutí k nakládání s vodami – tj. k odběru podzemních vod (příslušný vodoprávní úřad – tj. Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí)

 

K žádosti žadatel předloží:

 • projektovou dokumentaci
 • a vyjádření hydrogeologa
 • územní rozhodnutí, popř. územní souhlas
 • vyjádření správců inženýrských sítí  (popř. čestné prohlášení o neexistenci inženýrských sítí)
 • doklad o vlastnictví
 • snímek katastrální mapy
 • vyjádření Povodí Vltavy, sp. (u studen pro podnikatelské účely)

Hydrogeolog se nemůže vyjádřit:  Hydrogeologický průzkumný vrt (postup dle geologického zákona č.  62/1988 Sb.- příslušný orgán MŽP ČR)

 

Před povolením stavby bude zahájen geologický průzkum!!!

 

1) Projekt geologického průzkumu s prvotním hydrogeologickým posudkem (zpracován osobou odborně způsobilou v hydrogeologii  - viz výše).

2) Zaevidování průzkumu u České geologické služby v Geofondu.

3) Oznámení provádění průzkumu dotčené obci (15 dní před vrtáním).

4) Žádost o stanovisko stavebního úřadu z hlediska územně plánovacídokumentace k podlimitnímu záměru čerpat podzemní vodu

5) Zaslání projektu OŽP Krajského úřadu u vrtů hlubších než 30 m.

6) Oznámení báňskému úřadu u vrtů hlubších než 30 m, nebo u více vrtůdo celkové hloubky 100 metrů a to 8 dní před vrtáním

7) Vyhloubení průzkumného vrtu.

8) Čerpací zkoušky, popř. laboratorní rozbory..

9) Souhrnná závěrečná zpráva geologického průzkumu (postup dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. č.  254/2001Sb., o vodách)

10) Zadání zpracování projektové dokumentace (viz výše 1)

11) Územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby (viz výš 2)

12) Stavební řízení - rozhodnutí o povolení stavby, rozhodnutí k nakládání s vodami (viz výše 3)

 

Pokud je stavební povolení v právní moci, lze začít stavbu realizovat.

 

Upozorňujeme však, že odebírat podzemní vodu ze studny lze až po kolaudaci stavby.

 

Kolaudační souhlas vydává na základě žádosti a doložení podkladů vodoprávní úřad Městského úřadu Strakonice, odbor životního prostředí.