Legislativní postup při realizaci záměru vrtané studny

Hydrogeolog - osoba s odbornou způsobilostí v hydrogeologii, rozhodne, zda může bez provedení geologického průzkumu, se znalostí místních podmínek, vydat vyjádření ve smyslu § 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění

 

Hydrogeolog se může vyjádřit: Vrtaná studna  (postup dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a č. 254/2001Sb., o vodách)


1) Zadání projektové dokumentace

(zpracovat jí může osoba s autorizací pro vodohospodářské stavby, popř. stavby zdravotně technické), projekt musí respektovat vyjádření osoby odborně způsobilé v hydrogeologii, musí obsahovat nejen projekt tzv. studnové úpravy vrtu, ale i projekt samotného vrtu

 

2) Územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby (příslušný stavební úřad – tj. Městský úřad Strakonice, stavební úřad, popř. Městský úřad Volyně, stavební úřad) k žádosti žadatel předloží

 • projekt (ověřený autorizovanou osobou, tj. autoriz. architekt, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby),
 • vyjádření správců inženýrských sítí dle situace
 • stanovisko dotčeného orgánu státní správy  (pokud stavby se dotýká zájmů chráněných zvláštními předpisy)
 • vyjádření hydrogeologa, osoby s odbornou způsobilostí
 • informativní výpis z KN, snímek mapy
 • zaplacení správního poplatku: 1000,- Kč v územním řízení

 

3) Stavební řízení – rozhodnutí o povolení stavby, rozhodnutí k nakládání s vodami – tj. k odběru podzemních vod (příslušný vodoprávní úřad – tj. Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí)

 

K žádosti žadatel předloží:

 • projektovou dokumentaci
 • a vyjádření hydrogeologa
 • územní rozhodnutí, popř. územní souhlas
 • vyjádření správců inženýrských sítí  (popř. čestné prohlášení o neexistenci inženýrských sítí)
 • doklad o vlastnictví
 • snímek katastrální mapy
 • vyjádření Povodí Vltavy, sp. (u studen pro podnikatelské účely)

Hydrogeolog se nemůže vyjádřit:  Hydrogeologický průzkumný vrt (postup dle geologického zákona č.  62/1988 Sb.- příslušný orgán MŽP ČR)

 

Před povolením stavby bude zahájen geologický průzkum!!!

 

1) Projekt geologického průzkumu s prvotním hydrogeologickým posudkem (zpracován osobou odborně způsobilou v hydrogeologii  - viz výše).

2) Zaevidování průzkumu u České geologické služby v Geofondu.

3) Oznámení provádění průzkumu dotčené obci (15 dní před vrtáním).

4) Žádost o stanovisko stavebního úřadu z hlediska územně plánovacídokumentace k podlimitnímu záměru čerpat podzemní vodu

5) Zaslání projektu OŽP Krajského úřadu u vrtů hlubších než 30 m.

6) Oznámení báňskému úřadu u vrtů hlubších než 30 m, nebo u více vrtůdo celkové hloubky 100 metrů a to 8 dní před vrtáním

7) Vyhloubení průzkumného vrtu.

8) Čerpací zkoušky, popř. laboratorní rozbory..

9) Souhrnná závěrečná zpráva geologického průzkumu (postup dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. č.  254/2001Sb., o vodách)

10) Zadání zpracování projektové dokumentace (viz výše 1)

11) Územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby (viz výš 2)

12) Stavební řízení - rozhodnutí o povolení stavby, rozhodnutí k nakládání s vodami (viz výše 3)

 

Pokud je stavební povolení v právní moci, lze začít stavbu realizovat.

 

Upozorňujeme však, že odebírat podzemní vodu ze studny lze až po kolaudaci stavby.

 

Kolaudační souhlas vydává na základě žádosti a doložení podkladů vodoprávní úřad Městského úřadu Strakonice, odbor životního prostředí.

 

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...