Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Životní situace

Formuláře

PDF icon VH01 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
PDF icon VH02 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácnosti)
PDF icon VH03 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
PDF icon VH04 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
PDF icon VH05 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
PDF icon VH06 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
PDF icon VH07 - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
PDF icon VH08a - Žádost o společné řízení: územní řízení a stavební povolení k vodním dílům
PDF icon VH08 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům
PDF icon VH09 - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpad. vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podz. vod
PDF icon VH10 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
PDF icon VH11 - Žádost o udělení souhlasu
PDF icon VH12 - Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
PDF icon VH13 - Žádost o vyjádření
PDF icon VH14 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
PDF icon VH15 - Ohlášení uržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelnou pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
PDF icon VH16 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni...
PDF icon VH17 - Žádost o povolení k vypouštění odp. vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební ...
PDF icon VH18 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrch pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o ... (spojeno)
PDF icon VH19 - Ohlášení vodních děl určených pročištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
PDF icon VH20 - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
PDF icon VH21 - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
PDF icon VH24 - Žádost o výjimku z dosahování cílu ochrany vod
PDF icon VH25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
PDF icon VHx3 - Oznámení o užívání stavby vodního díla
PDF icon VHx4 - Žádost o ověření stavby vodního díla
PDF icon VHx1 - Žádost o vydání společného povolení
PDF icon VHx2 - Žádost o územní souhlas