Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

I. Činnosti na úseku samostatné působnosti:

 • údržba městské zeleně, likvidace černých skládek, ekologická výchova, odpadové hospodářství města, vyřizování stížností a podnětů občanů na kvalitu ovzduší, sledování imisního zatížení, využití alternativních zdrojů energií 
 • zabezpečení činnosti jednotek SDH města Strakonice, dokumentace požární ochrany města, zajištění provozu bezdrátového rozhlasu
 • zasílání výzev vlastníkům neudržovaných pozemků k odstranění závadného stavu; popř. ukládání pokut za nedodržení těchto výzev
 • psí útulek, hradní safari, celoplošná a lokální deratizace, odchyt holubů
 • zabezpečení ochrany utajovaných informací

II. Činnosti na úseku přenesené působnosti:

oblast ochrany přírody, půdy, lesa a myslivosti

 • v oblasti ekologie krajiny (EK) vede správní řízení a vydává příslušná rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření, jako příslušný orgán ochrany přírody (zejména kácení dřevin rostoucích mimo les, náhradní výsadby, údržba městské zeleně, zásahy do významných krajinných prvků, umisťování staveb do volné krajiny, první zalesňování, schvalování LHP, ekologická výchova, osvěta, stanovení odchylných postupů při ochraně ptáků, registrace VKP, vyhlašování a údržba památných stromů, výkon st. dozoru v ochraně přírody, ukládání pokut za přestupky, uplatňování stanovisek k územním plánům a regulačním plánům aj.)
 • v oblasti zemědělského půdního fondu (ZPF) vede správní řízení a vydává příslušná rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření (změny kultury pozemků, souhlas k odnětí půdy ze ZPF, rozhodnutí o odvodech, rozhodování v pochybnostech, uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků či vodních nádrží, výkon státní správy na úseku ochrany ZPF, vydávání vyjádření či závazných stanovisek k liniovým stavbám aj.), projednává přestupky (ZPF)
 • v oblasti rostlinolékařské péče vede správní řízení v oblasti výskytu a šíření škodlivých organismů a přijímá oznámení od chovatele včelstev o umístění stanoviště včelstev
 • v oblasti ochrany zvířat proti týrání vede správní řízení v oblasti týrání zvířat, projednává přestupky a správní delikty, nařizuje umístění týraného zvířete do náhradní péče, nařizuje chovateli snížení počtu zvířat, nařizuje chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat do doby odstranění závad, nařizuje utracení zvířete odborně způsobilou osobou, nařizuje chovateli umožnit provedení péče o zvíře jinou osobou na pozemku, ve stájích nebo jiných objektech chovatele, kde se zvíře nachází, nařizuje úhradu nákladů za péči o odebrané zvíře, rozhoduje o zbavení vlastnictví ke zvířeti
 • v oblasti lesního hospodářství (LH) vede správní řízení a vydává příslušná rozhodnutí a vyjádření (prohlašování pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), rozhodování v pochybnosti, zda jde o PUFL, souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny PUPFL, odnětí pozemků plnící funkci lesa), zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov, vydává souhlas k umístění staveb ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa, rozhoduje o ukládání pokut, o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, o opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případě hrozících škod, o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí, pokud nepřesahují správní obvod, ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu,
 • v oblasti myslivosti a rybářství (MaR) vede správní řízení a vydává příslušná rozhodnutí a vyjádření (registrace honebních společenstev, uznání honiteb, vydávání a odebírání loveckých lístků, minimální a normované stavy zvěře, hospodaření v rybářských revírech, rybářské stráže, vydávání rybářských lístků a správní poplatky, projednávání přestupků na úseku zbraní a střeliva, lustrace žadatelů o zbrojní průkaz aj.)
 • v oblasti rostlinolékařské péče vede správní řízení v oblasti výskytu a šíření škodlivých organismů
 • v oblasti veterinární péče vydává nařízení o veterinárních mimořádných opatřeních, rozhoduje o povolení svodů hospodářských zvířat
 • v oblasti ochrany zvířat proti týrání vede správní řízení v oblasti týrání zvířat, projednává přestupky a správní delikty, nařizuje umístění týraného zvířete do náhradní péče, nařizuje chovateli snížení počtu zvířat, nařizuje chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat do doby odstranění závad, nařizuje utracení zvířete odborně způsobilou osobou, nařizuje chovateli umožnit provedení péče o zvíře jinou osobou na pozemku, ve stájích nebo jiných objektech chovatele, kde se zvíře nachází, nařizuje úhradu nákladů za péči o odebrané zvíře, rozhoduje o zbavení vlastnictví ke zvířeti

oblast vodního hospodářství

 • povoluje nakládání s povrchovými a podzemními vodami a jejich změnu
 • povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
 • povoluje ve společném územním a stavebním řízení stavbu vodních děl (vodní nádrže, rybníky, studny, vodárenské a kanalizační objekty, vodovodní a kanalizační řady, ČOV)
 • povoluje změnu stavby před dokončením, změnu a odstraňování vodních děl
 • povoluje předčasné užívání staveb (vodních děl) do zkušebního provozu a vydává kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí
 • povoluje výjimky z odstupových vzdáleností vodního díla od možného zdroje znečištění
 • vydává souhlas k provedení průzkumných hydrogeologických vrtů
 • vydává závazná stanoviska v rámci společného územního a stavebního řízení
 • vydává souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, popř. na pozemcích sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, dále ke skladům a skládkám, ke stavbám, které se nacházejí v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů
 • vyjadřuje se ke stavbám a činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry
 • stanovuje, mění a ruší ochranná pásma vodních zdrojů
 • schvaluje manipulační, kanalizační řády a havarijní plány
 • potvrzuje soulad povodňových plánů obcí
 • stanovuje záplavová území drobných vodních toků
 • ukládá opatření k nápravě závadného stavu - nedovolené vypouštění odpadních vod
 • řeší havárie spojené s únikem závadných látek
 • provádí technickobezpečnostní dozor nad vodními díly, kontroly v rámci vodoprávního dozoru

oblast odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

 • vede správní řízení a vydává příslušná rozhodnutí jako prvoinstanční orgán v oblasti odpadového hospodářství
 • provádí dozorčí, rozhodčí a metodickou činnost v oblasti odpadového hospodářství, včetně ukládání nápravných opatření, popř. pokut
 • projednává s fyzickými či právnickými osobami  jejich investiční či jiné pracovní záměry a vydává k těmto záměrům vyjádření a závazná stanoviska, zúčastňuje se stavebních řízení
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům
 • vypracovává, soustřeďuje a kontroluje hlášení o odpadech
 • je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení podle správního řádu, vydává závazné stanovisko pro účely stavebního povolení a stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu a kolaudačního rozhodnutí
 • v oblasti ochrany ovzduší je OÚ dotčeným správním orgánem dle § 149 správního řádu
 • vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2. zákona o ochraně ovzduší
 • může vydat vyjádření k řízení pro umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2. zákona o ochraně ovzduší
 • zpřístupňuje informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí
 • kontroluje dodržování povinností provozovatelů nevyjmenovaných stacionárních zdrojů, přípustnou tmavost kouře, ověřuje informace o provozu zdroje a provedení kontroly spalovacího zdroje odborně způsobilou osobou
 • v odůvodněných případech písemně upozorňuje provozovatele na plnění povinností při provozu stacionárního zdroje, při opakovaném důvodném podezření z porušování povinností je kontrolující oprávněn využít kompetencí ke vstupu do objektu a provedení přímé fyzické kontroly spalovacího zdroje
 • vede správní řízení a ukládá opatření ke zjednání nápravy, v případě neplnění vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2. zákona o ochraně ovzduší
 • projednává přestupky fyzických, podnikajících fyzických osob a právnických osob včetně ukládání pokut

oblast krizového řízení

 • zabezpečení obranného, civilně nouzového a havarijního plánování a krizového řízení
 • zabezpečení činnosti Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP
 • plnění úkolů na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy
 • správa a údržba krytů CO, připravenost na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochrana obyvatelstva
 • ochrana utajovaných skutečností
 • vedení evidence válečných hrobů ve správním obvodu ORP