Lov na nehonebních pozemcích

Lov na nehonebních pozemcích - prase divoké

 

V poslední době se stává problémem působení škod některými druhy živočichů na nehonebních pozemcích. Největší problémy a škody způsobuje prase divoké. Jde zejména o rozryté pozemky, pobořené ploty, rozbité dveře u chat a v některých případech i poranění nebo usmrcení psů.

 

Ministerstvo zemědělství proto vydalo metodické sdělení orgánům státní správy myslivosti, aby v co nejkratší době reagovaly na žádosti o povolení lovu na nehonebních pozemcích.

Pokud nastane situace, kdy je třeba omezit nebo trvale regulovat početní stav prasete divokého, může povolit lov na nehonebních pozemcích orgán státní správy myslivosti (podle § 41 zákona č 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů - dáte jen „zákon"). Provedením lovu orgán státní správy myslivosti pověří uživatele honitby, v jejímž obvodu jsou nehonební pozemky, popřípadě uživatele nejbližší honitby, kterému také patří ulovená zvěř; v katastrálních územích, v nichž není žádný honební pozemek, pověří osoby, které mají platné lovecké lístky; ulovená zvěř patří těmto osobám. Orgán státní správy myslivosti v pověření stanoví podmínky pro provedení lovu, zejména určí denní dobu, zásady vzájemné koordinace postupu osob nebo omezení vstupu na hřbitovy nebo do chatových a zahrádkářských osad. U zvěře lze povolit lov i mimo dobu lovu.

 

Nehonebními pozemky se (ve smyslu § 2 písm. e) zákona) rozumí pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské nebo lesní pozemky mimo toto území. Dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře, obvod dráhy, dálnice, silnice, letiště se zpevněnými plochami, hřbitovy a dále pozemky, které byly za nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti (podle § 17 odst. 2 zákona).

 

Kdo může požádat?

Vlastníci nehonebních pozemků, popřípadě jejich nájemci (pachtýři).

 

Jaké jsou náležitosti žádosti?

Žádost musí splňovat jen obecné náležitosti, musí z ní být (podle § 37 odst. 2) patrné:

  • kdo je činí,
  • které věci se týká
  • co se navrhuje,
  • označení správního orgánu, jemuž je určeno,
  • podpis osoby, která podání činí.

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3).

 

V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede tato osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Kdo rozhoduje o žádosti?

O žádosti o povolení lovu na nehonebních pozemcích rozhoduje místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je orgánem státní správy myslivosti. Rozhodnout o povolení lovu na nehonebních pozemcích může i z moci úřední, tedy bez žádosti.

Řada obecních úřadů obcí s rozšířenou působností má na svých webových stránkách popsán postup povolení lovu na nehonebních pozemcích v rámci popisu tzv. „životních situací".

 

Lze využít povolení i k lovu jiných živočichů?

Ano, lze je využít pro povolení lovu jakéhokoli živočicha (s výjimkou živočichů, kteří jsou lovnou zvěří, je k tomu třeba též výjimky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Kromě prasete divokého jde v praxi např. o zdivočelé holuby nebo nutrii říční.

Výše uvedený postup je vhodné využít u zavlečených živočichů.

 

Doporučení vlastníkům nehonebních pozemků

některých případech je důvodem výskytu prasete divokého na nehonebním pozemku odhazování potravy, skladování ovoce v chatkách či kůlnách, ponechání spadaného ovoce na zahradě apod. Základní prevencí je tedy neponechávat dostupnou žádnou stravu, za kterou by prase divoké docházelo.

 

Doporučení chovatelům psů - zejména společenských

místech, kde se vyskytuje prase divoké, je vhodné psa nepouštět na volno.

Prase divoké, jak samec - kňour, tak i samice - bachyně, včetně mladé zvěře mohou psa poranit nebo usmrtit.

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...