Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 • Změna č. 3 Územního plánu Strakonice byla pořizována na základě zprávy o uplatňování územního plánu. Zastupitelstvo města Strakonice schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Strakonice včetně pokynů pro zpracování změny územního plánu usnesením č. 1727/2016 dne 2. 3. 2016.
 • Projektantkou změny Územního plánu Strakonice je Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, České Budějovice.
 • Určeným zastupitelem pro spolupráci na pořizování územně plánovací dokumentace města byl Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta města, dne 26. 9. 2017 byl určeným zastupitelem zvolen p. Josef Zoch.
 • Společné jednání pořizovatele, krajského úřadu, dotčených orgánů, Města Strakonice a sousedních obcí k návrhu změny č. 3 Územního plánu Strakonice proběhlo dne 21. 2. 2017.
 • Veřejné projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Strakonice se uskutečnilo dne 22. 8. 2017.
 • Dle § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Strakonice.
 • Rozhodnutí o námitkách bylo Zastupitelstvem města Strakonice schváleno dne 22. 11. 2017 usnesením č. 656/ZM/2017. Na základě rozhodnutí o námitkách byl návrh Změny č. 3 Územního plánu Strakonice upraven.
 • Opakované veřejné projednání v rozsahu úprav - změněných částí od veřejného projednání - se konalo dne 9. 4. 2018.
 • Změna č. 3 Územního plánu Strakonice byla vydána usnesením č. 766/ZM/2018 Zastupitelstva města Strakonice dne 23. 5. 2018.
 • Změna č. 3 Územního plánu Strakonice nabyla účinnosti dne 21. 6. 2018.
 • Případné bližší informace o územně plánovací dokumentace města Strakonice Vám rádi poskytneme v kanceláři odboru rozvoje – úřadu územního plánování MěÚ Strakonice (Na Stráži 270 - 2. patro - číslo dveří 6304) nebo na telefonním čísle 383 700 831 (Ing. Denisa Hlaváčová), případné dotazy můžete rovněž zasílat pomocí elektronické pošty na e-mail: denisa.hlavacova@mu-st.cz.