Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • V souladu s podmínkami zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, přistoupilo Město Strakonice ke zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Strakonice 2011 – 2015. Ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Na projednání návrhu této zprávy se použije přiměřeně § 47 odst. 1 až 4 a na její schválení se použije obdobně § 47 odst. 5. Pokud jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu součástí této zprávy, postupuje se dále v rozsahu této změny obdobně podle ustanovení § 50 až 54.
  • Obsah zprávy o uplatňování územního plánu je stanoven v § 15 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.
  • Zastupitelem pro pořizování územně plánovací dokumentace města Strakonice byl Zastupitelstvem města Strakonice určen Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta.
  • Město Strakonice v průběhu května 2015 zveřejnilo informaci o připravované Zprávě o uplatňování Územního plánu Strakonice na webových stránkách města a v tisku. Snahou bylo v co největší míře zapojit občany a majitele pozemků do rozvoje města a procesu územního plánování a tvorby Územního plánu Strakonice. S ohledem na tuto skutečnost byla informace o možnosti podávání připomínek k Územnímu plánu Strakonice zveřejněna ve Zpravodaji města Strakonice (květen 2015) a rovněž byl publikován obdobný článek v Listech Strakonicka (18. 6. 2015).
  • Dále bylo postupováno v návaznosti na příslušná ustanovení stavebního zákona. Byl zpracován návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Strakonice 2011 – 2015, jehož součástí byly Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu. Oznámení o projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu Strakonice bylo vyvěšeno v návaznosti na § 55 stavebního zákona veřejnou vyhláškou dne 14. 8. 2015, přičemž mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky, dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán vyjádření, sousední obce mohly uplatnit podněty a příslušný orgán ochrany přírody stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Na základě výše uvedeného projednání, uplatněných připomínek, stanoviska, vyjádření a podnětů, byla v průběhu října a listopadu 2015 Zpráva o uplatňování Územního plánu Strakonice upravena včetně nezávazných informačních příloh.
  • Zprávu o uplatňování územního plánu schvaluje v návaznosti na § 55 odst. 1 a § 47 odst. 5 stavebního zákona zastupitelstvo obce, pro jejíž území je územní plán pořizován. Zpráva o uplatňování Územního plánu Strakonice 2011 – 2015 byla schválena usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 280/ZM/2016 dne 2. 3. 2016.