Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Rada města Strakonice usnesením č. 4963/2018 ze dne 6. 6. 2018 souhlasila s pořízením územní studie Ostrov – centrum.  Plocha ST 44 je Územním plánem Strakonice (ve znění po Změně č. 1, 2, 3 a 4) stanovena jako jedna z ploch, pro kterou je  rozhodování v území podmíněno pořízením územní studie. Jedná se o plochu přestavby bývalého areálu starého Fezka v centrální části města s funkčním využitím „plocha smíšená obytná – bydlení a občanské vybavení“.
  • Územní studie Ostrov – centrum řeší urbanistickou koncepci s prostorovým uspořádáním jednotlivých funkčních zastavitelných ploch s řešením veřejné infrastruktury.
  • Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující úpravu tohoto území.
  • Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
  • Projektantem územní studie je Ing. arch. Roman Schmitt, společnost A 32, spol. s r.o., Praha.
  • S návrhem územní studie bylo možné se seznámit a uplatnit k němu písemné připomínky v průběhu května 2019.
  • Vyhodnocení uplatněných připomínek je uvedeno v textové části Územní studie Ostrov - centrum
  • Návrh územní studie byl předložen na jednání Rady města Strakonice dne 19. 2. 2020. Rada města Strakonice usnesením č. 126/2020 vzala návrh Územní studie Ostrov – centrum na vědomí.
  • Pořizovatel Územní studie Ostrov - centrum Odbor rozvoje – úřad územního plánování MěÚ Strakonice schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 24. 2. 2020.