Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Zastupitelstvo města Strakonice dne 12. 9. 2018 usnesením č. 820/ZM/2018 rozhodlo o pořízení změny č. 8 Územního plánu Strakonice, která byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Předmětem změny č. 8 Územního plánu Strakonice byla změna funkčního využití z „plochy občanského vybavení – neveřejný zájem“, „plochy veřejných prostranství“ a „plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň“ na „plochy smíšené obytné – bydlení a občanské vybavení“ na pozemku p.č. 591/1 a částech pozemků p.č. 591/6, 595/12 a 595/1, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. Jedná se o pozemky na křížení ulic Ellerova a Mlýnská v místech tzv. teras.
  • Pořizovatelem změny byl Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
  • Projektantem změny byla Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, autorizovaná projektantka pro obor územní plánování, Boleslavova 30, České Budějovice.
  • Změna č. 8 Územního plánu Strakonice byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 121/ZM/2020 ze dne 26.02.2020.
  • Změna č. 8 Územního plánu Strakonice nabyla účinnosti dne 11.04.2020.