Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Zastupitelstvo města Strakonice dne 23.06.2021 usnesením č. 388/ZM/2021 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 11 Územního plánu Strakonice, která je pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Předmětem Změny č. 11 ÚP Strakonice bylo vymezení lokalit (ploch s rozdílným způsobem využití), ve kterých bude přípustné/nepřípustné umisťovat zdroje na výrobu energií. Pro umisťování zdrojů na výrobu energií (vyjma individuálních) budou jednoznačně vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití v rámci zastavěného území a zastavitelných ploch, ve kterých bude možné tyto záměry umisťovat. Jednalo se o změnu textové části platného Územního plánu Strakonice. Grafická část zůstala nezměněna.
  • Pořizovatelem změny byl Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
  • Projektantem změny byl Atelier T-plan, s. r. o., Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 – Nusle, hlavním projektantem je Ing. arch. Karel Beránek, CSc., ČKA – 01942.
  • V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona byl návrh projednáván na veřejném projednání dne 10.11.2021 v 15:00.
  • Změna č. 11 Územního plánu Strakonice byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 529/ZM/2022 ze dne 02.03.2022.
  • Změna č. 11 Územního plánu Strakonice a úplné znění územního plánu po této změně je doručeno v souladu s ustanovením § 55c stavebního zákona veřejnou vyhláškou, dnem doručení změny územního plánu a úplného znění nabývá změna účinnosti. Podle § 173 odst. 1 správního řádu,nabývá Změna č. 11 Územního plánu Strakonice účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 15.03.2022.
  • Změna č. 11 Územního plánu Strakonice nabyla účinnosti dne 30.03.2022.

.