Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Rada města Strakonice usnesením č. 1935/2021 ze dne 21.06.2021 odsouhlasila pořízení vyhledávací studie Podskalí.
  • Lokalita Podskalí je území vymezené ze severu komunikací I/22, ze západu stávajícím větrolamem, z jihu doprovodnou zelení podél řeky Otavy a z východu stávající zástavbou sídliště Mír. Aktuálně platným Územním plánem Strakonice je toto území rozčleněno do několika funkčních ploch (plocha občanského vybavení, smíšené obytné, bydlení, veřejné prostranství, rekreace) a třech lokalit, ve kterých je pořízení územní studie podmínkou pro rozhodování v území (Podskalí 1,2,3).
  • Rozčlenění území vychází ze starších podkladů a již plně nevyhovuje aktuálním záměrům. Aktuálně je pořízena Územní studie Podskalí 1 a město Strakonice má rozpracované Územní studie Podskalí 2 a 3. K dispozici je Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení lokality Podskalí – Strakonice z května 2020.
  • Záměrem města Strakonice bylo s ohledem na aktuální znalosti o území prověřit předmětnou lokalitu územní studií a zpracovat podklad pro pořízení změny Územního plánu Strakonice (aktuálně je v procesu pořizování Změna č. 12 Územního plánu Strakonice, do které bude tato úprava v území zapracována) a následné zpracování územní studie, která bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území (bude řešeno po pořízení příslušné změny územního plánu).
  • Veřejná pracovní konzultace návrhu vyhledávací územní studie Podskalí se konala dne 20.06.2022 od 16.00 hod. K návrhu vyhledávací územní studie bylo možné podat písemné připomínky nejpozději do 15 dnů ode dne veřejné pracovní konzultace.
  • Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad prověřující řešení vybraných problémů podle § 30 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem vyhledávací územní studie Podskalí je Ing. arch. Jiří Brůha, ČKA - 00103, Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o.
  • Návrh územní studie byl předložen na jednání Rady města Strakonice dne 30.11.2022. Rada města Strakonice usnesením č. 227/2022 vzala návrh vyhledávací územní studie Podskalí na vědomí.