Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná
  • Zastupitelstvo obce Přechovice dne 06.06.2022 usnesením č. 13/U/2022 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Přechovice.
  • Předmětem Změny č. 2 Územního plánu Přechovice je zejména prověření upřesnění dopravního koridoru D5 pro plánovanou přeložku silnice I/4. Koridor je vymezen v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění pozdějších aktualizací.
  • Změna územního plánu bude projednávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány.
  • Změna územního plánu se bude pořizovat zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.
  • Změna je ve fázi – bude se zpracovávat návrh pro veřejné projednání.
  • Odkaz na registrační list: