Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Rada města Strakonice usnesením č. 3298/2022 ze dne 10.08.2022 odsouhlasila pořízení Územní studie Šibeník (ST78/10, ST79/10).
  • Hlavním cílem územní studie je prověřit možnosti využití vymezených zastavitelných ploch v souladu s požadavky platného Územního plánu Strakonice a upřesněnými potřebami specifikovanými v zadání územní studie. Územní studie řeší urbanistickou koncepci s prostorovým uspořádáním jednotlivých funkčních zastavitelných ploch s řešením veřejné infrastruktury.
  • Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující úpravu tohoto území.
  • Územní studie bude zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební zákon projednání nebo konzultaci územní studie s dotčenými orgány neupravuje.
  • Zpracování Územní studie Šibeník je podmínkou pro rozhodování o změnách v území dané platným Územním plánem Strakonice (úplné znění po změně č. 1 až 11).
  • Řešené území je dle platného Územního plánu Strakonice součástí zastavitelné plochy ST79/10 a ST78/10 s funkčním využitím „plochy bydlení rodinné domy“, „plochy bydlení – bytové domy“ a „plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň“. Jedná se o lokalitu Vinice – Šibeník nad severním dopravním půlobloukem. Celková rozloha řešeného území je cca 4,14 ha.
  • Pořizovatelem územní studie je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Zbyněk Skala - ČKA  02963.
  • Současná fáze: pořizovatelem byl předán pokyn zpracovateli k vyhotovení návrhu územní studie pro veřejnou konzultaci - tvorba návrhu územní studie zpracovatelem.