Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Vodoprávní řízení

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, je dle zákona č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon) vodoprávním úřadem. Vodoprávní úřad povoluje nakládání s povrchovými a podzemními vodami (odběr vody z řeky, potoka, ze studny), povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně podzemních. Dále vykonává funkci speciálního stavebního úřadu, rozhoduje při povolování vodních děl (studny, vodní nádrže, čistírny odpadních vod, kanalizační a vodovodní řady).

Podle kterých zákonů, nařízení a vyhlášek rozhoduje a postupuje vodoprávní úřad?

 

Zákony:

 • č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon)
 • č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
 • č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

 • č. 224/2015 Sb.,  o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

Nařízení vlády:

 • č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii v platnost)
 • č. 85/1981 Sb., č. 10/1979 Sb., č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod
 • č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

 • č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních – NOVÁ

 • č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

 • č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vid, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

Vyhlášky:

 • č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
 • č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí
 • č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
 • č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
 • č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
 • č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
 • č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
 • č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavování a o údajích pro vodní bilanci
 • č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.
 • č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
 • č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky
 • č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
 • č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
 • č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
 • č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých...
 • č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
 • č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
 • č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů
 • č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
 • č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci
 • č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 • č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
 • č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
 • č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
 • č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody