Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Ten kdo způsobí nebo zjistí mimořádné závažné zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových či podzemních vod (havárie), je povinen tuto skutečnost neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru ČR nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii ČR, případně správci povodí (Povodí Vltavy, s.p., provoz Otava Strakonice - správce řeky Otavy a Volyňky, potoka Peklov, Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Strakonice - správce drobných vodních toků).