Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Toto oddělení je složeno z celé řady specializací a pracuje s těmito základními zákony

  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
  • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
  • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
  • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.

Toto oddělení vydává celou řadu rozhodnutí a jiných písemností jako je např. povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, umístění staveb v krajině, zásah do významného krajinného prvku, vynětí ze zemědělského půdního fondu, změny druhu pozemku, vynětí z lesního půdního fondu, výjimka z ochranného pásma lesa, rozhodnutí o pochybnostech - zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa, uznání honiteb honebních společenstev a jiné.