Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Obec s rozšířenou působností vykonává prostřednictvím odboru životního prostředí přenesenou působnost na úseku ochrany ovzduší podle zvláštního právního předpisu. Práva a povinnosti na tomto úseku upravuje zvláštní právní předpis tj. zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a jeho níže uvedené prováděcí předpisy, a to především:

  • vyhláška MŽP ČR č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění
  • vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocování úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, v platném znění

V rámci svých kompetencí na úseku ochrany ovzduší zajišťuje odbor dozor nad dodržováním zákona o ochraně ovzduší, zpřístupňování a poskytování informací o stavu ovzduší, řešení stížností na porušování zákona a obecně závazných vyhlášek, posuzování staveb (záměry, projektové dokumentace), projednávání přestupků a ukládání sankcí v rozsahu své působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, vydávání závazných stanovisek k nevyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení, kontrolní činnost a ověřuje provedení kontrol u spalovacích zdrojů a vyžaduje doklady o těchto kontrolách pro správní řízení.