Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Marie

Otázka: 

Dne 10.5. se ptala paní Jana, kdy bude zřízeno dětské hřiště v lokalitě Jezárka. Paní Malotová odpověděla, že ještě letos na jaře, v proluce za DPS. Dnes začíná léto a na pozemku naproti základní škole navážejí nákladní auta kopice země, písku, štěrku a stále přibývají.Kde to hřiště je?

Odpověď: 

Dobrý den,

hřiště je již v provozu vedle DPS. Chybí pouze nainstalovat kolotoč a výhledově budou provedeny terénní a sadové úpravy a oplocení.

Ing. arch. David Andrlík, architekt města

marek

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat proč město Strakonice řeší zvelebování a upravu centra města, když bychom ve Strakonicích potřebovali spíše nová pracovní místa. Již pár let firmy staví v Písku, do Strakonic se investoři nehrnou, proč ? Neříkejte mi, že nevíte. Po strakonických hospodách se povídá, že město nemá zájem, že nic firmám nenabízí. Názorným příkladem je udajný odchod firmy Denios ze Strakonic a to prý měla stavět nové haly. Zajímalo by mne, kde si budeme vydělávat peníze na užívání si zrekonstruovaného centra města, až začne i ČZ a.s propouštět. Nová místa tady nevznikají, firmy odcházejí a Strakonice řeší něco co nás obyčejné občany absolutně nebere. Nečekám, že mi odpovíte, je mi jasné že nevíte kde je problém ....... Marek

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice investuje nejen do zvelebování a úprav centra města, také revitalizuje parter panelových sídlišť, investuje do technické infrastruktury (v nedávné době zrekonstruovalo např. čistírnu odpadních vod, úpravnu vody v Hajské), investuje do dopravní infrastruktury, kultury, sportu, vzdělávání, podporuje vznik nových lokalit pro bydlení a mnohé další. Tím, ať už přímou či nepřímou formou, vytváří podmínky pro fungování zdejších i nových firem a život obyvatel ve městě. Město Strakonice spolupracuje s velkými zaměstavateli v regionu, na společných setkáváních se snaží mimo jiné napomoci řešení problematiky technické vzdělanosti a nedostatku kvalifikovaných pracovních sil pro zdejší firmy. O tom průběžně informujeme ve Zpravodaji i na oficiálních webových stránkách. Nicméně další konkrétní nápady či podněty k uvedené problematice vítáme.

Ing. arch. Marta Slámová, odbor rozvoje

Marcel B.

Otázka: 

Dobrý den, jak lze vysvětlit informaci ze Strakonického deníku (dále SD) z 26.9.2012 o ceně 30mil Kč za cyklostezku kolem Otavy, přičemž v minulosti bylo z majetkového odboru města vzkázáno občanům toto prohlášení ing. Srba: "Páteřní cyklostezka podél řeky Otavy bude ve Strakonicích realizována v souvislosti se stavbou protipovodňové ochrany města, kde bude na koruně hráze vedena tato komunikace pro cyklisty." (Zpravodaj 6/2009) Z tohoto textu vyvozuji že cyklostezka je budována v rámci protipovodňových opatření, tj. žádné náklady navíc nejsou potřeba - a podle informací SD se jedná o částku cca 10.500,- Kč/m stezky. Proto se tedy ptám co se od tohoto prohlášení změnilo. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

předmětné prohlášení z majetkového odboru je uvedeno v úvodním článku zpravodaje 06/2009.  V textu tohoto článku je popisována snaha města Strakonice získat z příslušných dotačních titulů finanční příspěvek na výstavbu nových cyklostezek a poté následuje uvedená citace „Páteřní cyklostezka podél řeky Otavy bude ve Strakonicích realizována v souvislosti se stavbou protipovodňové ochrany města, kde bude na koruně hráze vedena tato komunikace pro cyklisty."

Po opětovném přečtení výše uvedeného článku opravdu nevím, z čeho vyvozujete, že cyklostezka je budována v rámci protipovodňových opatření, tedy, že bude realizována a finančně kryta  investorem stavby Protipovodňová ochrana města Strakonice”, tedy Povodím Vltavy, s.p. Ačkoliv od samostatného záměru výstavby páteřní cyklostezky a záměru protipovodňové ochrany města Strakonice byla projektová dokumentace obou staveb řešena a kordiována vzájemně, vždy se jednalo o dvě samostatné stavby, a to technicky i finančně.

Realizace páteřní cyklostezky v souvislosti se stavbou Protipovodňová ochrana města Strakonice” vycházela z předpokladu časového navázání této realizace na budování protipovodňové ochrany, popř. realizace obou staveb zároveň. Výstavba cyklostezky bohužel neprobíhá, a to z toho důvodu, že městu Strakonice se nepodařilo získat příslušné pravomocné  územní rozhodnutí ve stejném časovém období, v jakém bylo vydáno na stavbu protipovodňové ochrany.

Ing. Lukáš Srb, majetkový odbor

Marcel B.

Otázka: 

Dobrý den, můžete prosím vysvětlit občanům Strakonic cenu nové cyklostesky kolem Otavy, kde cena za 1m vyjde na cca 10500,- Kč ?!

Odpověď: 

Dobrý den,

k Vámi uváděnému  přepočtu nákladů na 1 m cyklostezky (10.500,- Kč včetně DPH) sdělujeme, že s tímto přepočtem lze souhlasit za podmínky, že uvedená cena cyklostezky obsahuje i náklady na vybudování opěrných zdí v úseku od mostu Jana Palacha k Barvínkovu, náklady na zakládání cyklostezky na mikropilotech pod mostem Jana Palacha, náklady na přeložky sítí – tedy přeložky vysokého napětí, náklady na kompletní veřejné osvětlení od mostu Písecká k Barvínkovu včetně, dále náklady na přípravné a související práce, jako např. autorský dozor, geologické posudky plánu cyklostezky apod. a v neposlední řadě i daň z přidané hodnoty, která je v součastné době ve výši 20%.

K uvedenému přepočtu rozpočtové ceny díla lze dále konstatovat, že cyklostezka je plánovaná v příčném uspořádání převážně jako 3 m + 0,5 m zpevněná krajnice na každou stranu.

Město Strakonice je povinno v souladu s podmínkami dotačního titulu ocenit stavbu na základě ceníkové ceny, např. URS Praha příslušného kalendářního roku, ačkoliv realizační cena bude stanovena až na základě výběrového řízení na dodavatele stavby. V návaznosti na zkušenosti z minulých let, resp. výběrová řízení prováděná v minulých letech, lze předpokládat snížení předmětné rozpočtové ceny. 

Ing. Lukáš Srb, majetkový odbor

Marcel B.

Otázka: 

Dobrý den, všiml jsem si že města a obce v kraji stále více využívají elektronické aukce pro nákup služeb, lze na nich významně ušetřit. Využívá město tuto možnost např. při nákupu energií pro radnici a městské firmy ?

Odpověď: 

Dobrý den,

město doposud nakoupilo prostřednictvím elektronické aukce následující komodity a služby:

-  telefonické služby mobilních operátorů,

-  osobní automobily (město + zřizované organizace)

-  faxy a kopírky

Město využívá e-aukce tam, kde dojde k prokazatelné úspoře nákladů, která ovšem není spojena s poklesem kvality dodávané služby. O poptávce dodávky energií prostřednictvím e-aukce se prozatím neuvažuje.

Bc. Ing. Stanislav Štěpánek, kancelář tajemníka

Marcel B.

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli město využívá (stále používanější na jiných radnicích) e-aukce, např. k nákupu elektřiny pro městská zařízení a firmy apod. Nikde na stránkách o tom informace není - vyhledávání nic nenašlo. Díky, Marcel

Odpověď: 

Dobrý den,

město doposud nakoupilo prostřednictvím elektronické aukce následující komodity a služby:

-  telefonické služby mobilních operátorů,

-  osobní automobily (město + zřizované organizace)

-  faxy a kopírky

Město využívá e-aukce tam, kde dojde k prokazatelné úspoře nákladů, která ovšem není spojena s poklesem kvality dodávané služby. O poptávce dodávky energií prostřednictvím e-aukce se prozatím neuvažuje.

Bc. Ing. Stanislav Štěpánek, kancelář tajemníka

Lukáš

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda město Strakonice má volné městské byty k pronajmutí? A v jaké cenové relaci se tyto pronájmy pohybují, a jak dlouho trvá vyřízení žádosti o přidělení bytu.

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice má v současné době ve svém bytovém fondu 583 bytových jednotek, které se nepravidelně uvolňují. Smluvní nájemné v těchto bytových jednotkách je stanoveno ve výši 53,49 Kč/m2, nájemné v bytových jednotkách postavených za přispění státní dotace  je stanoveno dle platných nařízení vlády nebo dle výpočtu z pořizovacích nákladů na vybudování b.j..

Dobu vyřízení žádosti nelze přesně stanovit z toho důvodu, že každá žádost je posuzována individuálně na základě šetření bytové komise, kdy se sestavuje užší seznam žadatelů o nájem bytu a ten je předkládán radě města ke schválení. Dále také z důvodu nepravidelného uvolňování bytových jednotek.

Eva Charvátová, majetkový odbor

Luděk Kohout

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat, kde je možné ve Strakonicích odevzdat použitý textil (obuv), jenž by mohl eventuálně ještě někomu posloužit. Mám na mysli charitu, Červený kříž apd. Do komunálního odpadu se mi likvidace zdá neekologická a neúčelová a nejsem si jist, že ze sběrného dvora doputuje na správné místo - tedy potřebným. Neuvažuje město o nějakém speciálním kontejneru viz: http://www.trideniodpadu.cz/trideniodpadu.cz/Textil.html S přáním hezkého dne a poděkováním za odpověď Luděk Kohout, Strakonice

Odpověď: 

Vážený pane Kohoute,

mohu Vás odkázat například na charitativní sbírky Diakonie a misie Církve československé husitské. Ve Strakonicích bývají dvakrát do roka (na jaře a na podzim). Také kontejnery na použitý textil a hračby by měly být ve městě instalovány ještě letos na jaře. Doufáme, že tentokrát se to podaří.

Mgr. Irena Malotová, PR

Lucie Koppová

Otázka: 

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jestli nejde razantně udělat něco se psími exkrementy na chodnících?Při dnešní procházce s dětmi,jsem nevěřila vlastním očím,jak jsou chodníky ve Strakonicích posety psími výkaly,je to až děs,chvílemi jsem musela jít s dětmi po silnici,jelikož se nedalo výkalům vyhnout.Lidé si pořídí psy a nechávají je venčit na chodnících,jak by to vypadalo,kdyby i lidé své potřeby vykonávali na chodnících.S pozdravem Koppová

Odpověď: 

Dobrý den,

vaše rozhořčení je zcela pochopitelné. Strážníci MP pokutují znečišťování veřejných prostranství a pracovníci technických služeb exponovaná místa čistí, řešení problému je však především v chování majitelů psů. Více k tomuto tématu naleznete v rubrice Co vás zajímá.

Mgr. Irena Malotová, PR

Lucie

Otázka: 

Dobrý den,zaslechla jsem,že má být část ulice Arch.Dubského obousměrná,je to pravda?A jak to bude se stávajícím parkovacím místem podél silnice?Už teď je tady minimum parkovacích míst a auta denodenně stojí až téměř u křižovatky s ulicí Šmidingerova,Plánkova.Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

zavedení obousměrného provozu na části ulice Arch. Dubského bylo na základě žádosti zde bydlících občanů.

S osazením dalšího značení v této ulici se v současné době nepočítá.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Lenka

Otázka: 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda majitelé psů, nemusí mít psa na vodítku, tam, kde chodí lidi s malými dětmi. Když chodím za babičkou tak potkávám plno lidí co i velké psi na vodítku nemají, myslím si, že je to docela nebezpečné, když půjdu nějaká rodina na procházku a děti poběží před nimi a tam velký pes bez vodítka nemyslíte? Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

pohyb psů na veřejných prostranstvích upravuje vyhláška č. 9/2006 o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města. Více zde. Za porušení vyhlášky může být udělena pokuta až do výše 30 tisíc korun.

Mgr. Irena Malotová, PR

láďa

Otázka: 

Dobrý den, jen se chci zeptat na cenu obecních mozemků ve Strakonicích a blíského okolí. Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15.6.2011 souhlasilo se stanovením nové ceny za prodej pozemků v majetku města Strakonice, tzn. katastrální území Strakonice, Nové Strakonice, Přední Ptákovice, Střela, Hajská, Modlešovice, Dražejov u Strakonic,  (vyjma pozemků v průmyslových zónách) minimálně za cenu:

a) jedná-li se o nezaplocený pozemek, ve výši  400,- Kč/m2

b) jedná-li se o neoprávněně zaplocený pozemek užívaný kupujícím, ve výši   800,- Kč/m2

c) v případě více zájemců nejvyšší cenové nabídce s přihlédnutím na způsob využití, avšak s minimální cenou 400,- Kč/m2 .

Ceny pozemků jsou pouze orientační, protože prodej každého konkrétního pozemku schvaluje, a tudíž i  rozhoduje o jeho ceně, Zastupitelstvo města Strakonice.

Ing. Tatiana Šamanková, majetkový odbor

Karel Pacourek

Otázka: 

Prosim zda je možné zařídit a informovat majitele pozemku za čs. BENZINY na Volyňské aby si pozemek sekal a uklízel. Jedná se o prostor od stolků a laviček sloužících k odpočinku směrem k parkovišti marketu COOP. Je to základ aby tady vznikla skládka.Moc děkuji, že odbor za čistotu města si toto vezme za svůj úkol.

Odpověď: 

Dobrý den,

majitel byl již vyzván k údržbě a k úklidu zmíněného pozemku.

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Karel

Otázka: 

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli je možné chtít po majiteli jezdeckých koní, aby po sobě uklízel koňský trus z chodníku ve městě - konkrétně od železničního mostu ke křižovatce na Mutěnice. Když tady tahle nadílka byla poprvé, tak jsem si myslel, že páni koníčkáři zapomněli, ale teď už je to počtvrté takže nezapomněli a já nevím proč by v tomto hnoji měli lidé chodit. Majitel jezdeckých koní v této lokalitě je jen jeden takže by to neměl být až takový problém.

Odpověď: 
Dobrý den
níže uvedený problém (výskyt/zanechávání exkrementů) upravuje zákon č. 200/90 Sb. o přestupcích a to konkrétně ust. § 47 odst. 1 písm. d) tohoto zákona (znečištění veřejného prostranství),  taktéž tuto problematiku upravuje občanský zákoník, a to v ust. § 415, ve kterém je ustanoveno, že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Taktéž se s daným problémem lze odkázat na zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a to na ust. § 28 odst. 1 tohoto zákona, ve vztahu k odstranění znečištění, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace včetně chodníků.
Městská policie byla na Vámi uvedenou skutečnost již upozorněna.
Petr Pošta, odbor vnitřních věcí

Karel

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli by nebylo možné zřídit přechod pro chodce přes odbočku na Mutěnice směrem od města k letišti. Křižovatka je pro chodce extrémně široká a pokud auto jede ve směru od města (a mimochodem málokteré jede do padesáti km/h, protože to tady nikdo neměří radarem), tuto silnici není možné bezpečně přejít, protože tito "střelci" jsou za dvě vteřiny na místě - pod kopcem vidět nejsou a s vysokými obrubníky se zde starší lidé a matky s kočárkem "velice rádi potýkají". Jsem velice rád, že se konečně podařilo po tolika letech vybudovat alespoň část pouličního osvětlení, ale k bezpečnosti by jistě prospělo namátkové měření rychlosti v okolí křižovatky a v lipové aleji, protože i zde je provoz chodců a cyklistů značný. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

přechod pro chodce nejde zřídit z důvodu jeho případné délky více než 7,0 m, což neumožňují předpisy. Dle možností bude ale snížena obruba na obou stranách stávajících chodníků. Podmět k měření rychlosti bude předán na Policii ČR.
Ing. Václav Býček, odbor dopravy