Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Kaplička v Hajské

V roce 1932 byla na návsi, na místě starší kaple pocházející z první poloviny 19. století, postavena kaplička Panny Marie Podsrpenské. Kaplička má obdélníkový půdorys s trojbokým zakončením. Ve štítě je zvonička. Vchod i dvě boční okna jsou zaklenuty do půlkruhového tvaru. Její zastřešení je sedlového typu s pálenými taškami.

Kaplička sv. Petra na Podskalí

V usedlosti u Kučerů ve Virtu byla ve výklenku na domě socha sv. Petra. Při stěhování z Virtu naložili nábytek na vůz spolu se sochou. Když sjížděli na silnici, narazil vůz o kámen, vůz se převrhl a nábytek se sochou plavaly s proudem řeky. Nábytek zachránili, socha však byla unášena dále až k břehu na Podskalí. Po opadnutí našli sochu rybáři. Tehdy však platilo staré právo, že co voda odnese, patří tomu, komu to přinese. Majitelem Podskalí byl v té době Doktor Lérach, ten se sošky ujal a nechal na stráni proti místu, kde byla nalezena, vystavěti kapličku a sv. Petra v ní umístil.

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Kaplička svatého Jana Nepomuckého je nazývána také „kaplička Šípů“. Její dnešní podobu lze klást do první poloviny 19. století. Je to jednoduchá obdélná stavba s výklenkem opatřeným dvířky. Nyní jsou v kapličce umístěny různé reprodukované obrázky.

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Východně od Podsrpu naproti odbočce na Modlešovice se tyčí jednoduchá výklenková stavba s barokním štítem a sedlovou střechou postavená v 18. století.

V zadní části niky je malý zamřížovaný výklenek, ve kterém bývala umístěna soška svatého Jana. Podle starších popisů byl na kapličce nápis: "Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás a naši vlast." 16. května 1939 vedl plzeňský arciděkan Antonín Havelka procesí z Podsrpu do Modlešovic a první zastavení bylo právě u této kapličky sv. Jana u lesa.

Kaplička Panny Marie

Nachází se v lese západně od Podsrpu. Stojí ukryta nad pramenem vody, kterému byla připisována zázračná moc. O léčivém významu vody svědčí fakt, že pozemky u studánky s kapličkou se též nazývaly U Dobré vody. Jedná se o jednoduchou výklenkovou kapli krytou prejzovou střechou s výraznou korunní římsou a trojúhelníkovým štítem z 18. století. Poblíž kapličky vedla cesta ze Strakonic na Podsrp, kudy putovala četná procesí.

Kaplička Nejsvětější Trojice

Kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici pochází pravděpodobně také z první poloviny 19. století. Jedná se o monumentální pilířkovitou stavbu s bohatě tvarovanými křídly. Ve spodní části je dvířky krytý výklenek, ve kterém je umístěn obrázek.

Kaplička na Virtě

V osadě Virt je postavena kaplička podobného typu jako ve Střele. Je umístěna pod vzrostlými stromy nedaleko dnešního hřiště a zasvěcena zemskému patronu sv. Václavovi. Jednoduchá obdélná stavba se zvonem v štítě je na fasádě označena rokem 1909. Před kaplí, která sloužila především jako obecní zvonice, je umístěn na kamenném podstavci litinový kříž. V čele visí velký obraz svatého Václava.

Kaplička - zvonička v Modlešovicích

Na návsi mezi stromy se nachází obdélníková kaplička zřejmě z počátku 19. století. Má šindelovou stříšku, nad kterou je zvonička ve tvaru cibule se zvonem. Čelo zdobí nika se soškou. Zvonice je přístupná ze strany malými dvířky. Před ní je v kamenném podstavci osazen litinový kříž.  

Kaple u Blatského rybníka

Stojí v blízkosti Blatského rybníka, na okraji zahrádkářské kolonie. Kovaný kříž nad stříškou již zmizel a jen pamětníci si vzpomenou na výjev obrazu na dřevě.

Kaple sv. Vojtěcha

Kaple sv. Vojtěcha, zvaná též jako hrobka maltánských kněží, stojí jižně od kostela sv. Václava, napravo od hřbitovní brány, byla postavena v 18. století. Plasticky řešený volutový štít, uprostřed kterého je nika s mušlí, s bohatou profilací říms ukazují na to, že stavba byla budována až ve vrcholném baroku. Čelo kaple zdobí malovaný oltář s obrazem Zmrtvýchvstání Páně, nad kterým je pověšen plechový obrázek sv. Vojtěcha. K boční straně přiléhá litinový kříž na kamenném podstavci. Do cihelné podlahy je zasazeno několik kamenných náhrobních desek, nejstarší je ze 16. století.

Kaple sv. Václava

Na návsi bývalé obce Přední Ptákovice stojí kaple sv. Václava. Kaple nestojí na frekventovaném místě, takže není její existence příliš známá. Je to typická stavba, která doplňuje téměř každou českou náves.
Přední Ptákovice nejsou pouze městskou částí, ale také starobylou obcí. Poprvé byla uvedena na listině Bavora ze Strakonic už v roce 1243 (Ptacowitz) a od té doby patří ke strakonickému panství, se kterým přechází do majetku johanitského konventu. Na jaře 1949 je z podnětu místního akčního výboru jednáno o sloučení Předních Ptákovic se Strakonicemi a 28. října nabývá právní moci slučovací výměr. Obecní kaple je postavena až v 19. století.

Kaple sv. Norberta

Stojí uprostřed polí nedaleko Střely směrem na Katovice. Byla postavena snad panem Doubkem, proto se jí říká Doubků nebo Norberta. V roce 2019 byla zrekonstruována.

Kaple sv. Křtitele na Střele

Kdy byla postavena původní střelská kaple sv. Jana Křtitele, nevíme. Kaple byla určena k různým pobožnostem a jako zvonice, kde prý celá léta zvonili otec a syn Kotrbovi. Podle dobových dokladů neměla sloužit ke slavení mší. Vzhled a výzdoba kaple byla velmi podobná kapli sv. Václava ve Virtu. V roce 1950 byla kaplička zlikvidována a nikdo se nestaral o stavbu nové kaple až do roku 1965, kdy pan Petráň obelstil úřady. Namluvil jim, že se tam stavěli francouzští turisté a kapličku hledali. Snad proto tehdejší mocipáni dovolili občanům Střely kapličku postavit.

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Rennerových sadech

Někteří pamětníci uvádějí zajímavost, že kaple byla stěhovaná. Svatojánská kaple byla na tomto místě postavena v roce 1935 jako přesná kopie starší kaple sv. Jana, která stávala v nedaleké ulici Na Stráži. Podle vyprávění byla postavena pro hliněnou sochu svatého Jana Nepomuckého. Socha stávala nechráněna volně na ulici a jednoho dne ji kráva urazila hlavu. To donutilo místní sousedy, aby pro sochu postavili přístřešek. Každoročně se tu konaly na svátek sv. Jana pobožnosti a průvody, dokonce i mše svaté. V roce 1931 byla kaple značně poškozena při rekonstrukce ulici, kde překážela. Byla celá podkopaná a hrozilo její sesutí. Městským úřadem bylo usneseno, aby kaple byla po dohodě s církevními úřady přemístěna.

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Dražejově

Na dražejovské návsi byla v roce 1812 postavena úhledná kaple svatého Jana Nepomuckého. Kaple se dostala pod patronát obce kolem roku 1900, kdy se obec zavázala, že chce být patronem kaple na věčné časy. Na udržování světla v kapličce existoval odkaz Marie Křivancové. Kaple sloužila jako obecní zvonice, zvoník dostával od obce za svou službu odměnu. V kapli býval zvon s vlysem sv. Jana Nepomuckého a ornamentální výzdobou s letopočtem 1791.