Ostatní

Špýchar na Střele

V osadě Střela vpravo od silnice Strakonice-Horažďovice se nachází pod zámkem jednopatrový špýchar (sýpka na obilí) z lomového kamene s malými okénky. Pochází ze 16. století.

Zámek Střela

Zhruba 5 km západně od Strakonic se nachází zámek Střela s barokní kaplí a zříceninou starého hradu. Původně na tomto místě stál hrad, který měl dvě části. Z horní části zbylo jen torzo zříceniny. Dolní část, zvaná zámek, byla přestavěna do renesanční podoby v 16. století. Úpravy zámku do současné podoby byly provedeny řádem jezuitů. Součástí areálu se stala kaple zasvěcená svatému Janu Křtiteli. Po zrušení řádu v roce 1773 připadlo panství studijnímu fondu. V držení hradu se pak ještě vystřídalo několik majitelů.

Dům v Husově ulici čp. 380

Secesní stavba z počátku minulého století je zajímavá nejen svým provedením, ale i výtvarnou kvalitou. Někdejší sirotčinec byl postaven v období těsně před první světovou válku v letech 1911-1913 a společně se sousedním chorobincem šlo o dominantní stavbu sloužící sociálním potřebám města. Jako sirotčinec sloužil objekt do období druhé světové války, poté zde byla zřízena okupační mocí německá škola a po válce došlo k přejmenování na Okresní dětský domov.

Vila Jiřího Fifky v ulici Lidická čp. 514

Vila lékaře Jiřího Fifky stojí v bezprostřední blízkosti nemocnice. Postavena byla v letech 1926–1929 v puristickém stylu. Ve své době byla jednou z nejmodernějších vilových staveb v kraji. Její návrh vypracoval málo známý pražský architekt Ivan Fifka, zřejmě příbuzný MUDr. Fifky. Podoba vily vypovídá o tom, jaká míra modernosti byla přijatelná pro venkov ve 20. letech. Střídá se na ní neomítnuté cihlové zdivo s hladší omítkou a použita byla dost masivní valbová střecha. Stavba je doplněna prvky, které vyjadřovaly dynamismus a romantismus 20. let.

Dům čp. 106 na Palackého náměstí

Měšťanský dům čp. 106 byl postavený na místě staršího objektu zničeného požárem roku 1859. Objekt byl v držení majitelů továren na výrobu fezů, což se pravděpodobně odrazilo na výzdobě fasády, která vzdáleně připomíná motivy z Orientu, kam se vyvážela většina strakonických fezárenských výrobků, především fezů. Během 20. století prošel dům několika přestavbami.

Dům čp. 131 v ulici Kochana z Prachové

Dům stojí na místě původního domu Valentina Kochana z Prachové – předního písaře, měšťana Nového Města pražského a zemského direktora v době stavovského povstání. Po porážce stavů patřil mezi 27 pánů, kteří byli dne 21. 6. 1621 popraveni na Staroměstském náměstí. (Rod Valentina Kochana patřil k erbovním měšťanům, kteří svůj znak získali před Bílou horou.) Jeho jméno nese i zdejší ulice.

Do dnešní podoby byl upraven v letech 1840-1850. Původně sloužil jako úřední dům továren na fezy. Stál v blízkosti závodu „Z“ (Zucker) a nedaleko závodu „F“ (Fürth).

Zámecký špýchar (sýpka)

Špýchar patří mezi památkově chráněné objekty. Byl postavený naproti zámecké zahradě velkopřevorem Václavem Joachymem Čejkou z Olbramovic před rokem 1752. Autorem projektu byl zřejmě známý pražský stavitel Anselmo Martino Lurago.

Špýchar, který tvořil jednu z budov bývalého panského velkostatku, je obdélníková patrová budova s ozdobnými štíty na východní a západní straně. Bývalý hlavní portál na jižní straně je trochu zasypaný a ozdobený znakem s korunkou a rokajovým ornamentem. V roce 1951 ho převzalo spotřební družstvo Jednota. Dnes je využíván jako sklad ovoce a zeleniny.   

Hospodářský dvůr Blatsko (Blatsker Majerhof)

Hospodářský dvůr patří mezi objekty bývalého panského velkostatku. Byl postaven při silnici na Pracejovice za západní částí hradu.

Zajímavý je především hlavní vjezd s volutovým štítem, který zdobí maltézský kříž a letopočet 1693. Na vjezd navazují přízemní budovy. Dvůr má uzavřený vnitřní obdélníkový půdorys. Dnes slouží jako sídlo a sklad komerční firmy.   

Gloriet

Pozdně empírový gloriet byl postaven v roce 1837 na umělém návrší v Rennerových sadech. Jedná se o drobnou parkovou stavbu v podobě otevřeného antického chrámu. 

Strakonické dudy

Vedle vysoké budovy Fezka na kruhovém objezdu se nachází symbol města - strakonické dudy, jejichž autorem je Ing. Pavel Pavel.

Dubovec

Na Dubovci můžeme vidět tzv. palác, který patřil židovskému obchodníkovi Steinovi. Dříve zde stávala i vysoká kulatá věž, které se říkalo trucbašta čili Tructurm. V roce 1871 ji dal společně s vysokou zdí postavit velkopřevor Othenio Lichnowski z Wardenberka proto, aby nebylo z „paláce stojícího opodál“ do zámku vidět a naopak. Věž byla zbouraná v roce 1936 při stavbě silnice vedoucí na Pracejovice. V zadní části Dubovce stojí budovy bývalé továrny na fezy – orientální pokrývky hlavy. Zhruba v jeho středu se tyčí pomník obětem I. a II. světové války. 

Sokolovna

V ulici Na Stráži se nachází stavba v novorenesančním slohu, budova sokolovny. Byla z iniciativy členů Sokola a za finančního přispění města postavena v roce 1896. Na fasádě i v sále se dochovala původní štuková výzdoba.

Kopie stonehengského trilitu

Strakonický model Stonehenge je napodobeninou jedné z bran - trilitu pravěké svatyně ve skutečné velikosti. Betonové kvádry posloužily při experimentech, které měly za cíl poodhalit tajemství zvedání a přesného usazování obřích kamenných překladů na vrcholu pilířů. Experimenty se v letech 1991-1992 zabýval strakonický rodák Ing. Pavel Pavel.

Zbytek hradeb města

Velkopřevor Jan z Rožmberka (1484-1532) byl prvním pánem města, za jehož působení vznikaly kamenné hradby v půlkruhu na severu města a jejich význam byl zesílen příkopem. Na východní straně se do města vcházelo Pražskou branou, západním směrem bylo možné vejít branou Horažďovickou. Uprostřed severní části hradební zdi byla malá branka – „fortna“, kterou dnes v těch místech připomíná nákupní středisko Fortna v ulici Na Stráži. Hradby města byly zpevněny několika baštami, zbytky jedné z nich je možné najít poblíž Rennerových sadů. 

Mariánský sloup na Palackého náměstí

Dominantou Palackého náměstí je barokní mariánský sloup z let 1730–1740. Původně byl postaven na Velkém náměstí po velkém moru roku 1586. Morové sloupy byly stavěny jako výraz díků za odvrácení morové epidemie a současně jako prosba k Panně Marii, aby bylo město takovéto rány napříště uchráněno. Až po druhé světové válce byl umístěn na Palackého náměstí. Původně prostý sloup se sochou Panny Marie byl v polovině 18. století obohacen o sochy svatých – sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha, sv. Josefa a sv. Antonína a čtyři andílky.

 

Vzpomínkové setkání u příležitosti narození Josefa Skupy, středa 16. 1. 2018 v 15.00...
V neděli 6. ledna zastihla Strakonice smutná zpráva. Ve věku nedožitých 90 let...
Česká nezávislá výzkumná společnost Median požádala naši obec, abychom zprostředkovali...
Ve dnech 11. - 13. 1. 2019 proběhne sbírka pro Diakonii Broumov. Věci, které chcete...
V lednovém čísle Zpravodaje města Strakonice proběhla informace o konání opakovaných...
Římskokatolická farnost Strakonice srdečně zve na štědrovečerní bohoslužbu na které zazní...
Město Strakonice zve na tradiční Novoroční ohňostroj nad řekou Otavou - 1. ledna 2019 od...
V Lidické ulici ve Strakonicích u vstupu do domova pro seniory se našel dámský...
Upozornění na uzavření Městského informačního centra Strakonice v průběhu vánočních...
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
17.Leden 2019
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
14.Leden 2019
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice jako stavební...
14.Leden 2019
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
8.Leden 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
22.Srpen 2018
Město Strakonice získalo v loňském roce od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře...
27.Červen 2018
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Od 14.00 hod., vystoupí instruktoři Taiji Akademie Praha. Koná se v ZŠ F. L. Čelakovského...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...