Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Řešené území je ohraničeno dokončenou částí severního dopravního půloblouku ze severozápadu, stávajícími garážemi ze severovýchodu, a stávající obchodní zónou z jihu. Plošný rozsah územní studie je označen v Územním plánu Strakonice jako plocha ST62. Celková rozloha řešeného území je 3,55 ha. Jedná se o plochy s funkčním využitím „plochy občanského vybavení – neveřejný zájem“. Dotčená plocha se nachází v zastavitelné ploše. Územní studie Strakonice ST62 byla schválena a vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 23. 9. 2015.