Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Nový územní plán Rovná

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  v platném znění
  • Zastupitelstvo obce Rovná vydalo Územní plán Rovná usnesením č. 1/5/2014 dne 15. 5. 2014
  • Územní plán Rovná nabyl účinnosti dne 13. 6. 2014
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Rovné, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=80913507

Změna č. 1 územního plánu Rovná

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná

Zastupitelstvo obce Rovná usnesením č. 6/10/2019 ze dne 3. 10. 2019 rozhodlo o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu, a to zkráceným postupem v souladu s § 55a) a 55b) stavebního zákona. Změna je pořizována na návrh dvou navrhovatelů. Jelikož po veřejném projednání došlo k podstatným úpravám návrhu, bude upravený návrh Změny č. 1 ÚP Rovná projednáván opakovaně. odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=59304