Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

Územní plán Třebohostice

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • územní plán Třebohostice schválilo zastupitelstvo obce dne 26.9.2008
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Třebohostivích, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=96772401

Změna č. 2 ÚP Třebohostice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum schválení/vydání: 
26.November 2021
Datum nabytí účinnosti: 
20.January 2022

Změna č. 2 ÚP Třebohostice spočívá pouze v úpravě regulativů v textové části územně plánovací dokumentace obce a byla pořízena zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona z vlastního podnětu obce. Vzhledem k tomu, že změna ÚP nevyžaduje žádné úpravy ve výkresech, grafická část návrhu změny ÚP nebyla zpracována. Zastupitelstvo obce Třebohostice rozhodlo o pořízení změny a o jejím obsahu usnesením č. 21/2021 ze dne 23.4.2021, a tuto změnu vydalo usnesením č. 25/2021 dne 26.11.2021.

Změna č. 2 ÚP Třebohostice nabyde účinnosti 15. dnem od vyvěšení veřejné vyhlášky.

Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=96772401&RC_ZMENY=2