Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Regulační plán Vinice - Šibeník

  • Regulační plán Vinice - Šibeník byl Zastupitelstvem města Strakonice vydán usnesením č. 392/ZM/2012 ze dne 12.12. 2012. Veřejné projednání návrhu regulačního plánu Vinice - Šibeník se uskutečnilo dne 26. 6. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Strakonice. Regulační plán nabyl účinnosti 13. 2. 2013.  
  • Regulační plán byl projednán dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
  • lokalita „Vinice – Šibeník“ o rozloze cca 40 ha se nachází v severní části města mezi komunikacemi Zvolenská a Radomyšlská a je územním plánem Strakonice určena pro výstavbu rodinných domů
  • regulační plán „Vinice – Šibeník“ řeší zejména dopravní infrastrukturu, která navazuje na stavbu severního dopravního půloblouku
  • regulační plán se snaží v maximální míře nezasahovat do stávající parcelace, neboť lokalita je z hlediska vlastnických vztahů značně rozdrobená a případné hromadné výkupy či směny pozemků by byly obtížně realizovatelné. Zásahy do soukromých pozemků jsou z převážné většiny omezeny pouze na nutné rozšíření stávajících cest a výstavbu nových komunikací, které dotčeným pozemkům umožňují napojení na silniční síť. Regulační plán umožňuje i samostatnou výstavbu pouze v některých částech lokality, samozřejmě při vyřešení dopravního napojení a napojení na inženýrské sítě.

Rychlé odkazy na přiložené soubory:


Změna č. 1 Regulačního plánu Vinice - Šibeník

  • Zastupitelstvo města Strakonice dne 14.09.2022 usnesením č. 649/ZM/2022 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Vinice - Šibeník .
  • Změna regulačního plánu bude pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 72 až § 74 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisův a v souladu s jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány.
  • Předmětem Změny č. 1 Regulačního plánu „Vinice – Šibeník“ bude např. dopravní řešení ve východní části území, dopravní napojení pozemků na silniční síť bude řešeno prostřednictvím silnic nižších tříd (nikoliv přímým sjezdem z komunikace I/22), upřesnění uspořádání a využití pozemků podél realizované přeložky komunikace I/22 (tj. pozemky při severní straně přeložky), prověření rozšíření a uspořádání ploch pro bydlení v rámci zastavitelných ploch, prověření rozšíření a uspořádání ploch v jihozápadní části lokality v návaznosti na kruhovou křižovatku na křížení přeložky I/22 a komunikace Zvolenská, prověření navrženého vymezení pozemků a podmínek pro umístění a prostorové uspořádání staveb, změna návrhové plochy „sport, rekreace, zahrada“ na stav „stavby pro rodinnou rekreaci“ v souladu se Změnou č. 3 Územního plánu Strakonice, zapracování podmínek funkčního využití plochy „Bsr – plochy bydlení – smíšené – rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci“ v souladu se Změnou č. 3 a 5 Územního plánu Strakonice a další. Předmět změny je specifikován v obsahu změny.
  • Současná fáze: výběr zpracovatele změny RP

Rychlý odkaz na přiložené soubory:

PDF icon   Obsah Změny č. 1 Regulačního plánu Vinice - Šibeník

 

Veškeré podklady vztahující se k Regulačnímu plánu Vinice - Šibeník: