Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 • Územní plán Strakonice byl vydán Zastupitelstvem města Strakonice formou opatření obecné povahy dne 14. 12. 2011. Územní plán Strakonice nabyl účinnosti dne 2. ledna 2012. Nabytím účinnosti Územního plánu Strakonice pozbyl platnosti Územní plán sídelního útvaru Strakonice z roku 1998 včetně jeho schválených a vydaných změn. 
 • Územní plán byl projednáván dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
 • Projektantem územního plánu Strakonice byla Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, České Budějovice.
 • Určeným zastupitelem pro spolupráci na pořizování územního plánu města Strakonice byl Ing. Pavel Pavel.
 • Zastupitelstvo města Strakonice rozhodlo o pořízení nového územního plánu města dne 7. 3. 2007,
 • zadání územního plánu bylo schváleno Zastupitelstvem města Strakonice 25. 6. 2008.
 • V roce 2010 proběhlo projednání územního plánu s dotčenými orgány dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. S ohledem na zásadní požadavky dotčených orgánů a úpravu návrhu územního plánu Strakonice dle těchto požadavků bylo společné jednání s dotčenými orgány opakováno.
 • Zastavitelné plochy jsou tvořeny převážně z lokalit, které byly k zastavění určeny již stávajícím územním plánem sídelního útvaru Strakonice a jeho schválenými a vydanými změnami. Největší nová zastavitelná plocha je umístěna v k.ú. Dražejov u Strakonic, kde z jihu navazuje na stávající zastavitelnou plochu řešenou regulačním plánem Větrolamka a ze severu na stávající zastavěné území a zastavitelné plochy podél komunikace K Dražejovu. Nové zastavitelné plochy byly navrženy v lokalitách, které navazují na stávající zastavěné území, zvyšují kompaktnost zastavitelných ploch a mohou být napojeny na dopravní a inženýrské sítě. Menší zastavitelné plochy byly vymezeny v samostatných městských částech, aby byl umožněn jejich další rozvoj.
 • K připomínkám k rozšíření zastavitelných ploch zdůrazňujeme skutečnost, že tyto plochy musí být vymezeny tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňovaly využití pro navrhovaný účel a byly dopravně napojeny na veřejně přístupnou pozemní komunikaci a inženýrské sítě (zejména městskou kanalizaci). Nově je v § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, stanovena nejmenší šířka veřejného prostranství s pozemní komunikací, která zpřístupňuje pozemek rodinného domu, na 8 m (při jednosměrném provozu 6,5 m). Rovněž by zastavitelné plochy měly navazovat na stávající zastavěné území a zastavitelné plochy a zvyšovat jejich kompaktnost. Odbor rozvoje upozorňuje, že již stávající územní plán sídelního útvaru Strakonice vymezuje rozsáhlejší zastavitelné plochy bydlení než územní plán v Českých Budějovicích s více než čtyřnásobným počtem obyvatel. S ohledem na zábor zemědělského půdního fondu a nežádoucí rozptyl budoucí zástavby budou připomínky k dalšímu navyšování zastavitelných ploch akceptovány pouze po důkladném zvážení za souhlasu všech dotčených orgánů a za splnění výše uvedených podmínek.
 • Nejvýznamnějším návrhem v území řešeném Územním plánem Strakonice je východní obchvat města (komunikace I/4), který je však již přebírán z návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.  Navržená trasa se vyhýbá zastavěnému území města a zároveň umožňuje napojení stávající průmyslové zóny prodloužením Heydukovy ulice. Předložená varianta rovněž minimalizuje zásah do otevřené krajiny a prochází podél zastavěného území částečně v rámci stávajících zastavitelných ploch.
 • Poslední fáze projednání územně plánovací dokumentace obce je veřejné projednání.
 • Veřejné projednání návrhu Územního plánu Strakonice se uskutečnilo v pondělí  dne 11. 7. 2011.
 • Dle odstavce 3) § 52 stavebního zákona nejpozději při veřejném projednání mohl každý k návrhu Územního plánu Strakonice uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2) § 52 stavebního zákona (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti) námitky, ve kterých musel uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
 • Termín vydání nového Územního plánu Strakonice byl vázaný na projednávání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Vzhledem ke komplikacím, které při projednávání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nastaly (rozpory se netýkají správního území obce s rozšířenou působností Strakonice), se termín několikrát posouval. Dohoda o narovnání rozporů ohledně Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byla podepsána ministryní ŽP, ministrem pro místní rozvoj a ministrem zemědělství dne 28. 5. 2010. Tím se odblokoval další postup pořízení ZÚR. Řízení o návrhu zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (veřejné projednání) proběhlo v druhé polovině roku 2010. Zastupitelé Jihočeského kraje schválili vydání Zásad územního rozvoje dne 13. 9. 2011, přičemž nabyly účinnosti v listopadu letošního roku. Informace o postupu pořizování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje jsou uveřejněny na adrese http://up.kraj-jihocesky.cz. Zpracování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje trvalo deset let. Teprve po nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje mohl být Zastupitelstvu města Strakonice předložen návrh Územního plánu Strakonice. Odbor rozvoje předložil návrh Územního plánu Strakonice Zastupitelstvu města Strakonice v první možný termín po nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje  - 14. 12. 2011.  Zastupitelstvo města Strakonice na uvedeném zasedání vydalo Územní plán Strakonice formou opatření obecné povahy.
 • Případné bližší informace o územně plánovací dokumentace města Strakonice Vám rádi poskytneme v kanceláři odboru rozvoje – úřadu územního plánování MěÚ Strakonice (Na Stráži 270 - 1. patro - číslo dveří 6208) nebo na telefonním čísle 383 700 831 (Mgr. Barbora Waldmannová), případné dotazy můžete rovněž zasílat pomocí elektronické pošty na e-mail: barbora.waldmannova@mu-st.cz