Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 • Zastupitelstvo města Strakonice dne 13.12.2017 usnesením č. 696/ZM/2017 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení změny č. 5 Územního plánu Strakonice.
 • Změna územního plánu byla projednávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány.
 • Předmětem změny č. 5 Územního plánu Strakonice bylo např. prověření rozšíření a uspořádání ploch pro bydlení v rámci zastavitelných ploch, změna návrhové plochy komunikace I. třídy v návaznosti na skutečné provedení přeložky komunikace I/22 včetně prověření a návrhu nového využití pozemků podél realizované přeložky, popř. další podněty vzešlé z projednání návrhu zadání předmětné změny Územního plánu Strakonice. Předmět změny je specifikován v zadání.
 • Pořizovatelem změny byl Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
 • Projektantem změny byl Atelier T-plan, s. r. o., Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 – Nusle, hlavním projektantem je Ing. arch. Karel Beránek, CSc., ČKA – 01942.
 • Návrh zadání Změny č. 5 Územního plánu Strakonice byl doručován veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 7.1.2019. Zadání změny č. 5 Územního plánu Strakonice bylo schváleno usnesením č. 199/ZM/2020 Zastupitelstva města Strakonice dne 17.6.2020.
 • V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona společné jednání pořizovatele, projektanta, krajského úřadu, dotčených orgánů a sousedních obcí o návrhu Změny č. 5 Územního plánu Strakonice proběhlo dne 19.5.2021.
 • V souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona byl návrh projednáván na veřejném projednání dne 21.02.2022.
 • Změna č. 5 Územního plánu Strakonice byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 572/ZM/2022 dne 29.06.2022.
 • Změna č. 5 Územního plánu Strakonice a úplné znění územního plánu po této změně byly doručeny v souladu s ustanovením § 55c stavebního zákona veřejnou vyhláškou, dnem doručení změny územního plánu a úplného znění nabyla změna účinnosti. Podle § 173 odst. 1 správního řádu,nabyla Změna č. 5 Územního plánu Strakonice účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 02.08.2022.
 • Změna č. 5 Územního plánu Strakonice nabyla účinnost dne 17.08.2022.