Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Rada města Strakonice usnesením č. 1147/2020 (26/5) ze dne 25.11.2020 odsouhlasila pořízení Územní studie Prácheňská NS14.
  • Hlavním cílem územní studie je prověřit možnosti využití vymezených zastavitelných ploch v souladu s požadavky platného Územního plánu Strakonice a upřesněnými potřebami specifikovanými v zadání územní studie. Územní studie řeší urbanistickou koncepci s prostorovým uspořádáním jednotlivých funkčních zastavitelných ploch s řešením veřejné infrastruktury. Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující úpravu tohoto území.
  • Územní studie bude zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební zákon projednání nebo konzultaci územní studie s dotčenými orgány neupravuje.
  • Řešené území obsahuje plochu NS14 stanovenou platným Územní plán Strakonice. Předmětná lokalita se nachází v ulici Prácheňská u Mutěnického jezu, západním směrem od ČZ. Celková rozloha řešeného území je cca 2,17 ha. Jedná se o plochu určenou pro funkční využití „rekreace – stavby pro rodinnou rekreaci“ a „plochy smíšené nezastavěného území – přírodě blízkých ekosystémů“.
  • Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Petra Samková ČKA – 3529.
  • Dne 30.11.2020 pod č. j. MUST/048468/2020/OR/hav bylo oznámeno projednávání návrhu zadání Územní studie Prácheňská NS14 vybraným dotčeným orgánům a správcům inženýrských síti.
  • Návrh územní studie byl vypracován dle projednaného zadání. S návrhem územní studie bylo možné se seznámit od 27.07.2021 do 07.09.2021. Veřejná konzultace návrhu Územní studie Prácheňská NS14 se konala ve pondělí dne 23.08.2021 (veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MěÚ Strakonice dne 27.07.2021).Dotčené orgány (konkrétně MěÚ ŽP Strakonice) uplatnily k návrhu územní studie připomínku. K návrhu nebyly uplatněny připomínky správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků ani veřejnosti.
  • Návrh územní studie byl předložen na jednání Rady města Strakonice dne 06.10.2021. Rada města Strakonice usnesením č. 2206/2021 vzala návrh Územní studie Prácheňská NS14 na vědomí. Pořizovatel Územní studie Prácheňská NS14 Odbor rozvoje – úřad územního plánování MěÚ Strakonice schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 08.10.2021.