Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Odbor rozvoje Městského úřadu Strakonice, úřad územního plánování, aktuálně pořizuje Změnu 1 Regulačního plánu Větrolamka. S předmětnou lokalitou sousedí od severu území Dražejov D29, pro které Územním plánem Strakonice stanovena podmínka pořízení územní studie jako podkladu pro rozhodování v území. Územní studie D29 byla pořízena v roce 2015. Hranice stanovená Územním plánem Strakonice mezi územím regulačního plánu Větrolamka a územní studií Dražejov D29 vycházela ze starších podkladů a již plně neodpovídá aktuální situaci, stavebním záměrům v území a pozemkovému uspořádání.
  • Návrh na pořízení vyhledávací územní studie Dražejov D29 byl odsouhlasen Radou města Strakonice usnesením č. 1873/2021 ze dne 30.06.2021. Návrh územní studie zpracovatel vypracoval dle zadání.
  • Účelem prověřovací územní studie je prověření a zhodnocení územních podmínek pro dané území, analýza aktuálního stavu, možností napojení na dopravní a technickou infrastrukturu především na sousední území RP Větrolamka. Studie prověřila návrh nového funkčního využití území a navrhla novou hranici plochy, pro kterou bude zpracování územní studie podmínkou pro rozhodování v území a stanovila její základní cíle. Studie bude sloužit jako podklad pro zpracování změny Územního plánu Strakonice a následné zpracování územní studie, která bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území.
  • Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem vyhledávací územní studie Dražejov D29 je Ing. arch. Jiří Brůha, ČKA - 00103, Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o.
  • Návrh územní studie byl předložen na jednání Rady města Strakonice dne 19.01.2022. Rada města Strakonice usnesením č. 2554/2022 vzala návrh vyhledávací územní studie Dražejov D29 na vědomí.
  • Pořizovatel  schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 24.01.2022.
  • Případné bližší informace Vám rádi poskytneme v kanceláři odboru rozvoje – úřadu územního plánování MěÚ Strakonice (Na Stráži 270 - 2. patro - číslo dveří 6304) nebo na telefonním čísle 383 700 831 (Ing. Denisa Hlaváčová), případné dotazy můžete rovněž zasílat pomocí elektronické pošty na e-mail: denisa.hlavacova@mu-st.cz.