Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Zpráva o uplatňování Územního plánu Strakonice 2016-2021 byla schválena usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 528/ZM/2022 dne 02.03.2022, shodným usnesením Zastupitelstvo města zároveň rozhodlo o pořízení Změny č. 12 ÚP Strakonice a o jejím obsahu.
  • Obsah Změny č. 12 ÚP Strakonice je součástí Zprávy o uplatňování ÚP Strakonice. V rámci Změny č. 12 ÚP Strakonice budou zejména prověřovány podněty veřejnosti (vlastníků) a podněty a požadavky města Strakonice.
  • Změna č. 12 Územního plánu Strakonice je pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Pořizovatelem změny je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování. Projektantem Změny č. 12 Územního plánu Strakonice je ct4 s.r.o., V Jámě 1598/4, 110 00 Praha-Nové Město, ČKA – 05184.
  • V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona bude návrh projednáván na veřejném projednání dne 20.03.2023 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Strakonice v budově v ul. Na Stráži 270, 4. patro.
  • S návrhem Změny č. 12 Územního plánu Strakonice je možno se seznámit na Městském úřadu Strakonice od 13.02.2023 do 27.03.2023 (u Mgr. Barbory Waldmannové, odbor rozvoje, oddělení úřad územního plánování, budova Komerční banky, vchod z ulice Na Stráži 270, 3. patro, tel.: 383 700 831, e-mail: barbora.waldmannova@mu-st.cz).
  • Podle § 55b odst. 1 a 2 stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může k návrhu Změny č. 12 Územního plánu Strakonice každý uplatnit své připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat ve stejné lhůtě námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitka musí obsahovat formální náležitosti pro podání vyplývající z § 37 správního řádu. Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dle § 22 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně. Podle § 52 odst. 4 stavebního zákona se ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.