Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

oblast školství

I. Činnosti na úseku samostatné působnosti:

 • příprava koncepce základních škol a mateřských škol ve Strakonicích
 • vytváření podmínek pro plnění povinné školní docházky, příprava obecně závazné vyhlášky o stanovení školských obvodů základních škol
 • předávání seznamů dětí, na jejichž rodiče se vztahuje povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, základní škole, která je pro tyto děti spádová
 • vytváření podmínek pro plnění povinného předškolního vzdělávání a vzdělávání dětí, na které se vztahuje právo na přednostní přijetí do mateřské školy, příprava obecně závazné vyhlášky o stanovení školských obvodů mateřských škol
 • předávání seznamů dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné a dětí, na které se vztahuje právo na přednostní přijetí, spádové mateřské škole
 • v součinnosti se základními a mateřskými školami příprava a organizace zápisů do základních a mateřských škol
 • příprava podkladů pro vyúčtování příspěvku za umístění dětí z okolních obcí v MŠ ve Strakonicích
 • uvolňování záloh na provoz základních a mateřských škol do výše rozpočtu (příspěvku na činnost) stanoveného městem
 • koordinace prázdninového provozu mateřských škol
 • příprava podkladů pro jmenování a odvolání ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem
 • vedení personální agendy ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem,
 • tvorba zásad pro stanovení platových náležitostí ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem
 • řešení stížností na ředitele základních a mateřských škol zřizovaných městem
 • agenda žákovských prospěchových stipendií

II. Činnosti na úseku přenesené působnosti:

 • zajišťování výkonu státní správy na úseku školství pro správní obvod ORP
 • zpracování návrhu rozpisu rozpočtu finančních prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi ve správním obvodu ORP
 • stanovení způsobu ověření a ověření správnosti všech jednotek rozhodných pro rozpis finančních prostředků jednotlivým školám a školským zařízením zřízeným obcemi nebo svazkem obcí ve správním obvodu ORP
 • příprava podkladů pro vypořádávání finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem závazným postupem
 • shromažďování, ověření a zpracování dat z dokumentace a ze školních matrik škol a školských zařízení zřizovaných obcemi ve správním obvodu ORP
 • řešení přestupků na úseku školství ve školách zřizovaných obcemi a krajem ve správním obvodu ORP a v ostatních školách na území Strakonic, v nichž je plněna povinná školní docházka a povinné předškolní vzdělávání
 • práce s archivem mzdových listů bývalých zaměstnanců škol a školských zařízení, vyhledávání údajů na základě požadavků (např. v případě zpracování materiálů pro důchodové účely)

oblast podpory kultury a sportu

 • poskytování dotací v oblasti kultury, sportu a volného času
 • agenda životních jubileí občanů města (příprava podkladů)
 • vydávání Zpravodaje města, redakční rada, jednání
 • podpora propagace města – vydávání informačních a propagačních materiálů, zajišťování propagačních a prezentačních aktivit města
 • zajišťování aktivit spojených s projektem Otava.fun
 • zahraniční spolupráce s partnerskými městy a oblastmi
 • aktualizace internetových stránek města a elektronické úřední desky, kronika města
 • zajišťování agendy v souladu s Pravidly pro udělování ocenění města Strakonice
 • příjem oznámení o konání shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v pl. zn. a distribuce oznámení na dotčené odbory MěÚ, městskou policii a PČR
 • příjem ohlášení ohňostroje podle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice, v pl. zn. a distribuce ohlášení na odbor majetkový, životního prostředí, obecní živnostenský úřad a MP
 • zajištění provozu automobilové dopravy městského úřadu – kompletní servis a údržba všech vozidel, zajišťování pravidelných technických kontrol a nákupů pohonných hmot prostřednictvím karet CCS

oblast informatiky

 • správa informačních systémů (úpravy, upgrade, update), výpočetní techniky a počítačové sítě městského úřadu a metropolitní sítě, správa pevných telefonních linek
 • zabezpečení a kontrola bezpečnosti informačního systému a výpočetní techniky
 • zajištění provozu internetu a internetových stránek města a metropolitní sítě města
 • poskytování technické podpory uživatelům
 • správa GIS, správa IP telefonie
 • vyjádření k existenci sítí – optická metropolitní síť