Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Nakládání s odpady na území města je ošetřeno "Obecně závaznou vyhláškou o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem". Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt a fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu na území města určenou k individuální rekreaci a fyzické osoby, které se na území města zdržují.

Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání se při nakládání s odpady řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dále vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Obec má v této oblasti kontrolní činnost, která je zaměřena na dodržování výše uvedeného zákona a vyhlášek. V případě porušování právních předpisů občany města je v pravomoci obce zahájit přestupkové řízení a uložit pokutu dle závažnosti přestupku. Při porušení uvedených právních předpisů právnickými osobami ukládá odbor životního prostředí pokuty podle zákona o odpadech.

Město Strakonice je zapojeno do systému EKO-KOM, a to na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění  zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství. V rámci obecního systému je tedy zajišťováno sdružené plnění pro tuto společnost a občané mohou odkládat odpady z obalů v rámci tohoto systému. Na základě této smlouvy pak město získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů. Město Strakonice v roce 2023 díky občanům, kteří poctivě třídí, získalo do svého rozpočtu 5 043 653,- Kč.

MěÚ Strakonice, odbor ŽP -  Ing. Radka Mrkvičková