Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Nakládání s odpady na území města je ošetřeno "Obecně závaznou vyhláškou o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem". Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt a fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu na území města určenou k individuální rekreaci a fyzické osoby, které se na území města zdržují.

Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání se při nakládání s odpady řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dále vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Obec má v této oblasti kontrolní činnost, která je zaměřena na dodržování výše uvedeného zákona a vyhlášek. V případě porušování právních předpisů občany města je v pravomoci obce zahájit přestupkové řízení a uložit pokutu dle závažnosti přestupku. Při porušení uvedených právních předpisů právnickými osobami ukládá odbor životního prostředí pokuty podle zákona o odpadech.