Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

„Učení a zábava, to je naše zahrada, přírodní zahrada MŠ Holečkova“

Projekt řeší úpravu zahrady v přírodním stylu při MŠ Holečkova. Cílem projektového záměru je doplnění zahrady, kde probíhá předškolní výchova, o další zajímavé přírodní prvky, které napomohou dětem k vnímání přírodních procesů formou hry. Dojde k instalaci 22 objektů.

Výstupy a přínosy projektu:

Česky

ZŠ Dukelská bez bariér

V rámci projektu byla pro ZŠ Dukelská pořízena a nainstalována šikmá schodišťová plošina. Došlo k bezbariérovému propojení hlavního pavilonu školy s pavilonem výpočetní techniky.

 

Česky

Zřízení bezpečnostních prvků – ostrůvek v ulici Na Ohradě, Strakonice

Záměrem projektu je úprava stávajícího přechodu pro chodce, který se nachází v ulici Na Ohradě v křižovatce s ulicí Ellerova ve Strakonicích. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců i ostatních účastníků silničního provozu v této lokalitě. V rámci projektu bude na zmíněném přechodu pro chodce umístěn dělící dlážděný ostrůvek, který bude z obou stran chráněn betonovými bloky. V souvislosti s touto úpravou dojde k úpravě chodníku a krytu komunikace, následně i k úpravě stávajícího vodorovného a svislého dopravního značení. 

 

Česky

Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Strakonice

Cílem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Strakonice a dále pořízení lokálního výstražného systému ochrany před povodněmi pro město a ORP Strakonice. Realizací projektu dojde k dílčí eliminaci rizika povodní, a to díky získání okamžitých informací zejména o přívalových srážkách a takto vzniklých náhlých povodňových situacích.

Česky

Zlepšení podmínek v psím útulku ve Strakonicích

Záměrem projektu je zlepšení podmínek pro pobyt psů umístěných v útulku. V rámci projektu dojde z důvodu částečného opotřebení a mechanického poškození psy k opravě velkých a zateplení malých kotců.

 

Česky

Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů, Strakonice

Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu Mateřské školy Spojařů, Strakonice. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodového a střešního pláště stávajícího objektu mateřské školy. Patří sem především výměna oken z původních dřevěných za nové plastové, dále pak výměna dveří, zateplení a změna barvy fasády a výměna střechy. Celková plocha zateplení je 2049 m2. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 28 t/rok a k úspoře energie cca 286 GJ/rok.

 

Česky

Zateplení a výměna oken MŠ prof. A.B. Svojsíka, Strakonice

V rámci projektu budou zatepleny obvodové stěny, střecha a vyměněna všechna stávající dřevěná okna za nová plastová okna s izolačním dvojsklem. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektu včetně nákladů na vytápění a snížení emisí skleníkových plynů.

 

Česky

Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu v ulici Ellerova, Strakonice

Záměrem projektu byla realizace světelně řízeného přechodu pro chodce s přejezdem pro cyklisty v Ellerově ulici. Severní část za přechodem se nachází na mostním objektu přes řeku Otavu, v jižní části na přechod navazuje styková neřízená křižovatka s ulicí Na Křemelce. Přechod pro chodce je řešen bezbariérově a je doplněn signálními a varovnými pásy pro nevidomé a slabozraké.  

 

Česky

Výklenková kaplička u Volyňky, Strakonice

Záměrem projektu je oprava havarijního stavu výklenkové kapličky Nejsvětější Trojice u Blatského rybníku ve Strakonicích, spočívající v opravě a výměně povrchů objektu a jejich konstrukcí, osazení nové mříže výklenku, dojde k částečnému odizolování spodní stavby – odkopání terénu kolem budovy a odstranění náletových dřevin nacházejících se v blízkosti stavby.

 

Česky

Územní studie krajiny správního území ORP Strakonice

Hlavním cílem Územní studie krajiny správního území obce s rozšířenou působností Strakonice je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Česky

Úpravy v hasičské zbrojnici a dovybavení zásahovou výstrojí

Záměrem projektu je zlepšení podmínek v hasičské zbrojnici, zajištění provozu zásahových vozidel a dovybavení jednotky ochrannými oděvy. V rámci projektu „Úpravy v hasičské zbrojnici a dovybavení zásahovou výstrojí“ budou v hasičské zbrojnici jednotky JPO III/2 v ulici Sokolovská vyměněny poškozené vchodové dveře, pořízeny konzervátory akumulátorových baterií, zásahové kabáty, kalhoty a přilby.

 

Česky

Třetí úplná aktualizace analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Strakonice

Cílem projektu bylo zpracování 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů včetně rozboru udržitelného rozvoje území pro celý správní obvod s rozšířenou působností Strakonice v souladu s požadavky stavebního zákona a příslušné prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění.

 

Česky