Přírodní atraktivity

Kuřidlo a Ryšovy

Kuřidlo (545 m n. m.)
Ryšová (527 m n. m.)

 

Zalesněné vrchy severně a severozápadně od Strakonic s podkladem vápenců. Vyhlášené 1985 a 1990 jako zvláště chráněná území (Přírodní rezervace Kuřidlo, 9 ha a přírodní památka Ryšovy, 35 ha) pro zachování zbytků přirozených porostů lipových doubrav a kyselých bučin, s důrazem na zachování bohaté vápencomilné flóry. Ze Strakonic dobře přístupné, nejkrásnější je návštěva především v jarním aspektu (jaterník podléška, sasanka hajní, lilie zlatohlavá, okrotice bílá...).

Blatský rybník

Více než šestihektarový rybník při zahrádkářské osadě v lokalitě Stará Valcha, napájený náhonovou stokou z řeky Volyňky a užívaný Českým rybářským svazem. V minulosti součástí rozsáhlého velkostatku patřícího johanitům. Díky bažinatému podloží dlouhodobé problémy se zabahněním především v jihozápadní části s výskytem chráněných druhů rostlin (ďáblík bahenní). V zimním období hojně využívaný jako přírodní kluziště.

Podskalí

Romantické údolí Otavy při vstupu do města s ojedinělými skalami. Využíváno jako výletní a odpočinkové místo, nyní příměstská rekreační zóna s mnohostranným využitím (cyklostezka, dětské hřiště, rybaření, vodácké tábořiště). Na levém břehu bývala plavecká hospoda Oskořinka. Na protilehlém se nachází vrch Kalvárie, pokračuje Zellerinova stráň s kopií sochy moai 4,5 m vysokou.  

Bažantnice u Pracejovic

Zvláště chráněné území, přírodní rezervace, v prostoru bývalé bažantnice na pravém břehu Otavy proti Novému Dražejovu. Vyhlášené roku 1985 na 22 ha za účelem zachování porostů lužního lesa, tzv. „tvrdého“ luhu (dub, jasan), na zbytcích hrůbat (sejpů) po těžbě zlata. Především v jarním období významný výskyt obojživelníků v periodicky zaplavovaných tůních a chráněného ptactva (lejsek šedý, šoupálek krátkoprstý, sýkora babka…).

Řeka Otava

Přirozená přírodní osa Strakonic i Prácheňska, dlouhá 113 km, proslulá rýžováním zlata a získáváním perel z perlorodek říčních. Vzniká soutokem Vydry a Křemelné u Čeňkovy Pily na Šumavě. Jméno z keltského výrazu Atawa znamená „bohatá voda“. Podél řeky vede Naučná stezka Podskalí, která se věnuje z velké části přírodním i historickým zajímavostem řeky, mimo jiné i v minulosti velmi významnému plavectví (voroplavbě).

Řeka Volyňka

Nejprve horská říčka pramenící na Šumavě pod Světlou horou u Vimperka. Na horním toku nazývána pro náhlé a nebezpečné vzestupy vody při přívalových deštích Třeštilka. Ve Strakonicích se po 46 km vlévá do Otavy. V minulosti součástí obranného systému strakonického hradu (spolu s rybníkem Blatským a řekou Otavou) a významně využívána strakonickými valcháři a punčocháři, předchůdci výroby fezů.

Kání vrch

Výrazný skalnatý výchoz s teplomilnou vegetací v západní části města před vjezdem do prostoru městského zahradnictví, psího útulku a čistírny odpadních vod. Podle pověsti kdysi také popravčí vrch, později hojně využívaný k těžbě stavebního materiálu. Na starších vedutách pod původním názvem Skalní vrch.

Zámecká (Panská) zahrada

Zbytek původně rozsáhlého krajinářského parku založeného v polovině 18. století západně od hradu. Později spolu s Kalvárií a Zellerinovou strání oblíbené výletní a promenádní místo. Ve 20. stol. vybudováno letní kino. Od roku 2005 postupná obnova a revitalizace parku v rámci rekonstrukce hradního areálu. V první fázi zřízení květinového odpočinkového parteru a Hradního safari s ovečkami ouessantskými, kozami holandskými zakrslými a domácími kamerunskými, poníky a oslíkem.

Studánka Panny Marie na Podrpu

Romantická studánka pod vzrostlým smrkem s obrázkem Panny Marie, zahloubená v lesním svahu východní části vrchu Srpská. Průběžně čištěna žáky strakonických základních škol v rámci ekologického projektu U pramenů živé vody.

Srpská

Mohutný zalesněný vrch jihovýchodně od Strakonic mezi osadami Přední Ptákovice, Srpská a Nebřehovice. Nejvyšší vrch Velká Kakada (564 m n. m.). Vycházkové trasy s několika významnými studánkami.

Mlýnský náhon řeky Otavy

Náhon vedoucí od již neexistujícího mlýna U Pěti kol přes střed města a vytvářející lokalitu Ostrov. Část říčního ramene kolem kostela sv. Markéty zatrubněna. V roce 2005 nově revitalizován a doplněn vycházkovými a odpočinkovými trasami.

Slepé rameno řeky Otavy

Významná ekologicko krajinářská a rybářská lokalita za čistírnou odpadních vod Strakonice s téměř neporušenou přírodou slepého ramene řeky Otavy (stulík bahenní, obojživelníci, ryby, ptáci...). Vyústění podzemní štoly zajišťující odvodnění strakonického viaduktu při přívalových deštích.

Tůně u Hajské a modlešovické sejpy

Území v pravobřežní údolní nivě řeky Otavy, východně od města v k.ú. Hajská. Výrazně pozměněno činností člověka při rýžování zlata ve středověku.

Soustava menších tůní s cennou mokřadní a vodní vegetací (nejvýznamnější chráněná žebratka bahenní) a mnoha druhy obojživelníků, vyhlášená 1985 zvláště chráněným územím (přírodní památka, výměra 6,50 ha). Průběžně probíhají revitalizační práce spočívající v odbahňování zazemněných tůní a v tvorbě tůní nových. Sejpy (hrůbata, zbytky po rýžování zlata) s typickými porosty vřesu vyhlášeny jako chráněná archeologická lokalita.

Dobrá voda na Podsrpu

Pramen s údajně léčivou vodou pod kapličkou Panny Marie, vystavěné  koncem 18. století. Součást poutního místa kostela Panny Marie Bolestné na Podsrpu. Při komplexním rozboru vody v roce 2007 prokázán vyšší obsah radioaktivity (420 Bq/l). V ostatních ukazatelích splněny limity pro pitnou vodu. Obsah dusičnanů (pod 1 mg/l) hluboko pod normou pro kojeneckou vodu (15 mg/l). Každou vodu z přírodního zdroje však možno pít jen na vlastní nebezpečí.

Rennerovy sady

Nejrozsáhlejší městský park, založený roku 1837 v místech bývalého městského hradního příkopu při okraji města a doplněný empírovou besídkou k promenádním koncertům.

Stránky

Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018 Jihočeský kraj zveřejnil...
Od 5. února dochází k mimořádným změnám jízdního řádu. Na trati České Budějovice –...
Ukončení poradenských dnů České obchodní inspekce (ČOI) Od 1. 1. 2018 byly ukončeny...
Infocentrum pro seniory zve na Besedu pro seniory na téma "Podvodné praktiky pachatelů...
První lednové číslo Zpravodaje města Strakonice nového roku 2018 je již nyní čtenářům v...
Městský úřad Strakonice odbor dopravy p o v o l u j e společnosti ZNAKON, a.s...
Oznámení Obecního živnostenského úřadu Strakonice - odstávka provozu ve dnech 14. 12. a...
Adventní tisková konference s Dudákem Čtvrteční dopoledne (7. 12. 2017) ve strakonickém...
Pozvánka na Vánoční jarmark V úterý 12. 12. v čase od 9.00 - 18. 00 hodin a ve středu 13...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2017...
17.Leden 2018
Proběhne jednání pracovních skupin,které se budou konat v rámci plánování sociálních...
15.Leden 2018
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice jako stavební...
9.Leden 2018
Město Strakonice tradičně spolupracuje se studenty vysokých škol, především se studenty...
12.Září 2017
Odbor životního prostředí a Technické služby Strakonice upozorňují občany, že vzhledem ke...
24.Červenec 2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
13.Červen 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Květen 2017
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
Z téměř 750.000 dílku byla ve Strakonicích v Muzeu středního Pootaví uspořádána výstava...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...