Přírodní atraktivity

Kuřidlo a Ryšovy

Kuřidlo (545 m n. m.)
Ryšová (527 m n. m.)

 

Zalesněné vrchy severně a severozápadně od Strakonic s podkladem vápenců. Vyhlášené 1985 a 1990 jako zvláště chráněná území (Přírodní rezervace Kuřidlo, 9 ha a přírodní památka Ryšovy, 35 ha) pro zachování zbytků přirozených porostů lipových doubrav a kyselých bučin, s důrazem na zachování bohaté vápencomilné flóry. Ze Strakonic dobře přístupné, nejkrásnější je návštěva především v jarním aspektu (jaterník podléška, sasanka hajní, lilie zlatohlavá, okrotice bílá...).

Blatský rybník

Více než šestihektarový rybník při zahrádkářské osadě v lokalitě Stará Valcha, napájený náhonovou stokou z řeky Volyňky a užívaný Českým rybářským svazem. V minulosti součástí rozsáhlého velkostatku patřícího johanitům. Díky bažinatému podloží dlouhodobé problémy se zabahněním především v jihozápadní části s výskytem chráněných druhů rostlin (ďáblík bahenní). V zimním období hojně využívaný jako přírodní kluziště.

Podskalí

Romantické údolí Otavy při vstupu do města s ojedinělými skalami. Využíváno jako výletní a odpočinkové místo, nyní příměstská rekreační zóna s mnohostranným využitím (cyklostezka, dětské hřiště, rybaření, vodácké tábořiště). Na levém břehu bývala plavecká hospoda Oskořinka. Na protilehlém se nachází vrch Kalvárie, pokračuje Zellerinova stráň s kopií sochy moai 4,5 m vysokou.  

Bažantnice u Pracejovic

Zvláště chráněné území, přírodní rezervace, v prostoru bývalé bažantnice na pravém břehu Otavy proti Novému Dražejovu. Vyhlášené roku 1985 na 22 ha za účelem zachování porostů lužního lesa, tzv. „tvrdého“ luhu (dub, jasan), na zbytcích hrůbat (sejpů) po těžbě zlata. Především v jarním období významný výskyt obojživelníků v periodicky zaplavovaných tůních a chráněného ptactva (lejsek šedý, šoupálek krátkoprstý, sýkora babka…).

Řeka Otava

Přirozená přírodní osa Strakonic i Prácheňska, dlouhá 113 km, proslulá rýžováním zlata a získáváním perel z perlorodek říčních. Vzniká soutokem Vydry a Křemelné u Čeňkovy Pily na Šumavě. Jméno z keltského výrazu Atawa znamená „bohatá voda“. Podél řeky vede Naučná stezka Podskalí, která se věnuje z velké části přírodním i historickým zajímavostem řeky, mimo jiné i v minulosti velmi významnému plavectví (voroplavbě).

Řeka Volyňka

Nejprve horská říčka pramenící na Šumavě pod Světlou horou u Vimperka. Na horním toku nazývána pro náhlé a nebezpečné vzestupy vody při přívalových deštích Třeštilka. Ve Strakonicích se po 46 km vlévá do Otavy. V minulosti součástí obranného systému strakonického hradu (spolu s rybníkem Blatským a řekou Otavou) a významně využívána strakonickými valcháři a punčocháři, předchůdci výroby fezů.

Kání vrch

Výrazný skalnatý výchoz s teplomilnou vegetací v západní části města před vjezdem do prostoru městského zahradnictví, psího útulku a čistírny odpadních vod. Podle pověsti kdysi také popravčí vrch, později hojně využívaný k těžbě stavebního materiálu. Na starších vedutách pod původním názvem Skalní vrch.

Zámecká (Panská) zahrada

Zbytek původně rozsáhlého krajinářského parku založeného v polovině 18. století západně od hradu. Později spolu s Kalvárií a Zellerinovou strání oblíbené výletní a promenádní místo. Ve 20. stol. vybudováno letní kino. Od roku 2005 postupná obnova a revitalizace parku v rámci rekonstrukce hradního areálu. V první fázi zřízení květinového odpočinkového parteru a Hradního safari s ovečkami ouessantskými, kozami holandskými zakrslými a domácími kamerunskými, poníky a oslíkem.

Studánka Panny Marie na Podrpu

Romantická studánka pod vzrostlým smrkem s obrázkem Panny Marie, zahloubená v lesním svahu východní části vrchu Srpská. Průběžně čištěna žáky strakonických základních škol v rámci ekologického projektu U pramenů živé vody.

Srpská

Mohutný zalesněný vrch jihovýchodně od Strakonic mezi osadami Přední Ptákovice, Srpská a Nebřehovice. Nejvyšší vrch Velká Kakada (564 m n. m.). Vycházkové trasy s několika významnými studánkami.

Mlýnský náhon řeky Otavy

Náhon vedoucí od již neexistujícího mlýna U Pěti kol přes střed města a vytvářející lokalitu Ostrov. Část říčního ramene kolem kostela sv. Markéty zatrubněna. V roce 2005 nově revitalizován a doplněn vycházkovými a odpočinkovými trasami.

Slepé rameno řeky Otavy

Významná ekologicko krajinářská a rybářská lokalita za čistírnou odpadních vod Strakonice s téměř neporušenou přírodou slepého ramene řeky Otavy (stulík bahenní, obojživelníci, ryby, ptáci...). Vyústění podzemní štoly zajišťující odvodnění strakonického viaduktu při přívalových deštích.

Tůně u Hajské a modlešovické sejpy

Území v pravobřežní údolní nivě řeky Otavy, východně od města v k.ú. Hajská. Výrazně pozměněno činností člověka při rýžování zlata ve středověku.

Soustava menších tůní s cennou mokřadní a vodní vegetací (nejvýznamnější chráněná žebratka bahenní) a mnoha druhy obojživelníků, vyhlášená 1985 zvláště chráněným územím (přírodní památka, výměra 6,50 ha). Průběžně probíhají revitalizační práce spočívající v odbahňování zazemněných tůní a v tvorbě tůní nových. Sejpy (hrůbata, zbytky po rýžování zlata) s typickými porosty vřesu vyhlášeny jako chráněná archeologická lokalita.

Dobrá voda na Podsrpu

Pramen s údajně léčivou vodou pod kapličkou Panny Marie, vystavěné  koncem 18. století. Součást poutního místa kostela Panny Marie Bolestné na Podsrpu. Při komplexním rozboru vody v roce 2007 prokázán vyšší obsah radioaktivity (420 Bq/l). V ostatních ukazatelích splněny limity pro pitnou vodu. Obsah dusičnanů (pod 1 mg/l) hluboko pod normou pro kojeneckou vodu (15 mg/l). Každou vodu z přírodního zdroje však možno pít jen na vlastní nebezpečí.

Rennerovy sady

Nejrozsáhlejší městský park, založený roku 1837 v místech bývalého městského hradního příkopu při okraji města a doplněný empírovou besídkou k promenádním koncertům.

Stránky

Mezinárodní akci Závody kočárků (Strollering) již podruhé ve Strakonicích organizuje...
17. zasedání Zastupitelstva města Strakonice Ve tředu 19. 4. 2017 od 15.00 hodin ve...
Výběrové řízení - pracovník/ pracovnice Městského informačního centra Strakonice...
Čtvrteční setkání s občany - 6. 4. 2017 - 16:00 hodin Téma: Městská policie Velká...
Odhalení pamětní desky - Jarko Dvořák Šumavský 5. 4. 2017 od 15:00 hodin. Jednota Karla...
Upozornění pro vlastníky a uživatele nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění...
Čtvrteční setkání s občany bude v příštím týdnu - 23. 3. 2017 od 16:00 hodin ve velké...
Oznámení o mimořádném uzavření pobočky České pošty, s.p. - 386 03 Strakonice 3 Z...
Recepce nově otevřena   V pondělí 6. 3. 2017 byla zprovozněna nová služba...
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
16.Březen 2017
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád), a...
27.Únor 2017
Aktuální POH města Strakonice naleznete ZDE.
23.Únor 2017
dle ust. § 27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)   I. Věcné zaměření...
21.Únor 2017
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
21.Únor 2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
16.Únor 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Únor 2017
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
26.Leden 2017
Strakonice – zahájení turistické sezony 29. 4. 2017 Rodinám s dětmi, sportovcům a všem...
Ve Strakonicích se již po dvaapadesáté uskuteční loutkařská přehlídka Skupovy Strakonice...
K prvnímu únoru 2017 ukončí činnost Městské informační centrum v přízemí budovy na Velkém...
Strakonice budou své kulatiny slavit po dvanáct následujících měsíců. Rok oslav otevřel...
Na letošní rok si divadelní spolek Radost připravil pro malé i velké několik zajímavých...
Spoluobčané, kteří jste v roce 2016 oslavili či oslavíte významné životní jubileum 75, 80...
Stejně jako v loňském roce si milovníci zimních radovánek mohou vyzvednout v Městském...
Ski areál Kubova Huť ve spolupráci s městem Strakonice nabízí svým návštěvníkům 20% slevu...
Čas vánočních svátků je období, na které se většina z nás těší celý rok. Klid, pohodová...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...