Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

 Jaké právní předpisy jsou určující pro posouzení zda lze uzavřít veřejnoprávní smlouvu?

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „stavební zákon“)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Co je veřejnoprávní smlouva?
Veřejnoprávní smlouva (dále jen „VPS“) je dvoustranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. VPS uzavřená mezi stavebním úřadem  a žadatelem (stavebníkem) nahrazuje za zákonem stanovených podmínek územní rozhodnutí nebo stavební povolení, případně společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“). Náležitosti týkající se veřejnoprávní smlouvy upravuje § 78 odst. 5, § 78a a § 116 stavebního zákona a §§ 159 - 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (je-li ustanovení ve stejné věci v obou zákonech, přednost mají ustanovení stavebního zákona před ustanovením správního řádu).

 

Co je třeba doložit k návrhu veřejnoprávní smlouvy?
K návrhu VPS je nutné doložit veškeré náležitosti jako k žádosti o vydání ÚR nebo SP, příp. společného řízení, zejména projektovou dokumentaci, doklady prokazující vlastnické nebo jiné právo ke stavbě, stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, apod. Písemný návrh VPS se předkládá místo zákonem předepsané žádosti o ÚR nebo SP (zároveň je vhodné předat návrh na CD nebo zaslat elektronicky, protože při úpravě návrhu není možné celou smlouvu znovu přepisovat)

 

Jaký je postup po předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy?
Stavební úřad posoudí návrh VPS do 30 dnů ode dne jeho předložení z hlediska splnění podmínek pro uzavření VPS a jeho náležitostí, v případě neúplnosti návrhu a jeho příloh pomůže navrhovateli nedostatky podání odstranit. Pokud se jedná o návrh na umístění stavby, tzn. nahrazuje rozhodnutí o umístění stavby, vyvěsí informaci o podaném návrhu na úřední desce po dobu 8 dnů, toto neplatí u návrhu VPS nahrazující stavební povolení. Stavební úřad na základě posouzení návrhu VPS přijme nebo odmítne a sdělí žadateli důvody odmítnutí. Upravenou a schválenou verzi veřejnoprávní smlouvy obě zúčastněné smluvní strany (tj. navrhovatel a stavební úřad) podepíší, čímž je VPS v dané věci uzavřena. Žadatel zajistí souhlasy všech třetích osob na VPS („třetí osoby“ jsou osoby, které by byly účastníky řízení, kdyby probíhalo územní, stavební či společní územní a stavební řízení), podpisem poslední třetí osoby nabude VPS účinnosti. Žadatel ji s příslušnými podpisy vrátí zpět stavebnímu úřadu a ten vyznačí účinnost smlouvy a předá navrhovateli ověřenou projektovou dokumentaci stavby. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis VPS. Po nabytí účinností VPS a předání ověřené dokumentace stavby je stavebník oprávněn zahájit stavbu.

 

Praktické rady při návrhu veřejnoprávní smlouvy
Uvažuje - li žadatel o nahrazení územního či stavebního řízení veřejnoprávní smlouvou, je vhodné vlastní návrh, okruh třetích osob, dotčených orgánů a další náležitosti návrhu předem nebo nejpozději při podání návrhu konzultovat  přímo na stavebním úřadě. Stavební úřad případně poradí či poskytne vzor návrhu VPS.

 • výhodou tohoto postupu je zkrácení správních lhůt a úspora za správní poplatek (za VPS  se vyměřuje polovina stanoveného správního poplatku)
 • nevýhodou tohoto postupu je jeho využití při větším počtu třetích osob (účastníků) nebo nebydlí-li účastníci v místě, neboť je zde nutnost osobního kontaktu pro zajištění podpisů uzavřené veřejnoprávní smlouvy a možnost, že některá třetí osoba VPS odmítne podepsat. V takovém případě VPS nenabývá účinnosti a je nutné pro povolení stavby absolvovat příslušné řízení.

 

VZOR VPS

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

O ZMĚNĚ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY

Č.j

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
1.Správní orgán
Městský úřad Strakonice, odbor stavební úřad, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)  

zastoupený: vedoucí stavebního úřadu

2. Žadatel stavebník

 

zastoupen :

 

Čl. II. TŘETÍ OSOBY
Veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení, se přímo dotýká práv těchto třetích osob, které by byly účastníky podle § 27 odst. 2 nebo 3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), kdyby probíhalo územní řízení a stavební řízení:

 

 • Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice
 • Správa  železniční  dopravní  cesty, s.o.,  Správa  dopravní  cesty  České  Budějovice,  Nádražní  12,  370 21 České Budějovice

Tyto osoby vyslovily písemný souhlas s uzavřením smlouvy.

 

 

Čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY
V souladu s veřejným zájmem a právními předpisy a se souhlasem dotčených orgánů uzavírají smluvní strany veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje územní rozhodnutí o změně stavby podle § 81 a § 92 stavebního zákona a stavební povolení podle § 115 stavebního zákona pro stavbu

„ Přístavba a stavební úpravy části budovy“
ul. Komenského 59, Strakonice

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. st. 496/1 v katastrálním území Nové Strakonice, obec Strakonice  (stávající areál Teplárny Strakonice a.s.).

Předmět umístění a provedení stavby :

 • přízemní, zděná přístavba k východní stěně stávající budovy, která bude mít půdorysné rozměry    1,5 m x 6,9 m, výšku 4,75 m, bude obsahovat zádveří a sklad pro zasedací místnost, k přístavbě bude z východní strany přiléhat jednoramenné, otevřené, železobetonové schodiště, od přístavby ke stávajícímu chodníku vně areálu bude proveden nový chodník šíře 1,2 m z betonové zámkové dlažby,
 • stavební úpravy části stávající budovy za účelem změny v užívání ze skladu na zasedací a školící místnost pro zaměstnance.      

 

Čl. IV. SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY
1). Smluvní strany uzavírají veřejnoprávní smlouvu v souladu s ustanoveními § 78 odst. 3 až 5 stavebního zákona, § 161 až 168 správního řádu (vyjma § 167 odst. 3) a § 16 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje územní rozhodnutí podle § 81 a 92 stavebního zákona.
Správní orgán jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, posoudil změnu stavby podle § 84 až 91 stavebního zákona a shledal, že změna stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Správní orgán stanovil pro změnu stavby podmínky, které jsou součástí této smlouvy.
2).

Smluvní strany uzavírají veřejnoprávní smlouvu v souladu s ustanoveními § 116 stavebního zákona, § 161 až 168 správního řádu (vyjma § 167 odst. 3) a § 8 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. "Veřejnoprávní smlouva nahrazuje stavební povolení podle § 115 stavebního zákona.

Správní orgán jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, posoudil provedení stavby podle § 111 stavebního zákona a shledal, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Správní orgán stanovil pro provedení stavby podmínky, které jsou součástí této smlouvy.

 

Čl. V. SOUHLAS DOTČENĚHÝCH ORGÁNŮ
S uzavřením veřejnoprávní smlouvy vydaly souhlasy dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, ÚP Strakonice, Žižkova 505, 386 01 Strakonice
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň

 

Čl. VI. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY
 

1).   Podmínky pro umístění stavby
1. Změna stavby bude umístěna na pozemku parc. č. st. 496/1 v katastrálním území Nové Strakonice, obec Strakonice,  v souladu s grafickou přílohou smlouvy, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením změn stavby, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací odpovídá stavbyvedoucí (zhotovitel).
2).   Podmínky pro provedení stavby
1. Stavba bude provedena podle ověřené  projektové dokumentace; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Při stavbě budou dodržena v souladu s § 56 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb.,  a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, upravující požadavky na využívání území  a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
4. Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací..
5. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem dle § 160 stavebního zákona. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu údaje o dodavateli stavby a termín zahájení stavby.
6. Stavba bude dokončena do 30.6.2011.
7. Při realizaci stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona, který musí být na stavbě k dispozici, včetně projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem a dokladů týkajících se prováděné stavby.
8. V plném rozsahu budou dodrženy podmínky obsažené v těchto stanoviscích a vyjádřeních
-  Drážní úřad, sekce stavební, ze dne 29.9.2009 zn. DUCR-44526/09/Vd,
-  Správa železniční dopravní cesty, s.o. ze dne 19.10.2009 zn. 11651/09-SDC CBE-OPS.   
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán do doby dokončení stavby.
10. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a možnosti jejich úrazu.
11. Během stavby nebude znečišťováno životní prostředí ani poškozována a znečišťována přilehlá komunikace. V případě znečištění zajistí stavebník okamžitou nápravu.
12. Stavebník, zhotovitel nebo vlastník stavby je povinen neprodleně stavebnímu úřadu ohlásit závady, které ohrožují bezpečnost, životy či zdraví osob nebo mohou způsobit značné škody.
13. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních sítí a zařízení v místě staveniště a dodržet ochranná pásm, příslušné ČSN a podmínky pro křižování a souběh sítí, dané správci těchto sítí.
14. Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po vytřídění přednostně využity nebo nabídnuty k recyklaci a zbylé pak odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění  (o odpadech) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Ke kolaudačnímu souhlasu předloží investor doklady o tom, jak byly veškeré odpady vzniklé při stavbě využity nebo předány k odstranění.
15. Ve výše uvedené lhůtě k dokončení stavby  je stavebník povinen zažádat o kolaudační souhlas  v souladu s § 122 stavebního zákona. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas stavebník předloží doklady dle § 121 stavebního zákona. Náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu upravuje vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

16. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích.

Čl. VII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva pozbude platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne účinnosti této smlouvy.
2.    Správní orgán může tuto smlouvu vypovědět v případě:

 • jestliže se tato smlouva dostala do rozporu s právními předpisy
 • jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání této smlouvy a nebyly správnímu orgánu bez jeho zavinění známy
 • jestliže v průběhu plnění smlouvy nebudou žadatelem dodrženy podmínky této smlouvy.

3.    Žadatel může tuto smlouvu vypovědět, rozhodne-li se, že stavbu nebude za podmínek této smlouvy provádět.
4.    Výpovědní lhůta činí 5 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 

Čl. VIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1.     Tato smlouva je uzavřena okamžikem připojení podpisu smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis smlouvy.
2.    Obsah této smlouvy lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran a změna je podmíněna souhlasem třetích osob a dotčených orgánů.
3.    Souhlasy dotčených orgánů a třetích osob s uzavřením smlouvy, jejich stanoviska, podklady pro uzavření smlouvy, jsou součástí spisu pod zn.MUST vedeného správním orgánem.
4.    Přílohou této smlouvy je dokumentace v rozsahu dokumentace předkládané pro stavební řízení. Každá ze smluvních stran obdrží jednu přílohu této smlouvy.
5.    Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména správním řádem a stavebním zákonem.

 

 

Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy.

 

Ve Strakonicích dne  16.11.2009

Správní orgán
vedoucí stavebního úřadu  

Žadatel
jméno

 

Souhlasy třetích osob s obsahem veřejnoprávní smlouvy:

 

datum  …………….
podpis, razítko
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

datum  …………….
podpis, razítko
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Č. Budějovice, Nádražní 12, 370 21 České Budějovice