Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Informace o kontrolní činnosti stavebního úřadu za rok 2022 podle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)

Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, tyto informace o kontrolách.

Informace o kontrolní činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2022 dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Strakonice, obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu v roce 2022 celkem 128 kontrol ve smyslu ustanovení § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, sledujících, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese. Výkon kontroly se řídil ust. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Informace o kontrolní činnosti odboru životního prostředí, za rok 2022 podle zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2022.

V roce 2022 bylo provedeno 12 kontrol v souladu s § 110 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon), zaměřené na dodržování vodního zákona: povolení k odběru podzemních vod, vypouštění odpadních vod do vod podzemních, vypouštění odpadních vod do vod povrchových, likvidace odpadních vod, dohled nad vodními díly.

Svoz bioodpadu v roce 2023

bioodpad

Jako každoročně Vám přinášíme aktuální informace o sběru bioodpadů v loňském roce a jejich svozu v roce 2023. Nastavená frekvence svozu se nám již osvědčila, proto ji nebudeme měnit ani v roce 2023. V zástavbě rodinných domů bude probíhat svoz od března do listopadu jako obvykle, tedy každý týden a v zimním období  pak 1 x za 14 dní v liché týdny. Pokud nám to klimatické podmínky umožní, bude svoz v zimním období prováděn dle níže uvedeného harmonogramu. V případě, že by hrozilo nebezpečí poškození svozových nádob či nepřístupnost lokalit, bude svoz přizpůsoben.

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

letadlo, ilustrace

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho ani nepotřebujete!
K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Nejenom do tradičně nejoblíbenější destinace českých turistů Chorvatska, ale například i do Řecka, Bulharska, Itálie, Španělska a dalších zemí Evropské Unie tak cestovní pas vůbec nepotřebujete. Občanský průkaz vám navíc stačí i k cestám do dalších států mimo Evropskou unii jako je Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republika a Kosovská republika (pouze občanský průkaz s biometrickými údaji).

Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2022/2023

obrázek

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a všechny děti, které mají pro školní rok 2022/2023 odloženou povinnou školní docházku, je předškolní vzdělávání povinné.

Město Strakonice, odbor školství, po dohodě s ředitelkami jednotlivých mateřských škol zřizovaných městem Strakonice oznamuje, že zápis proběhne v těchto termínech: