Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a Usnesením vlády č. 689 ze dne 11. 9. 2013 obecné informace   o výsledcích provedených kontrol v roce 2022.

Finanční odbor v roce 2022 provedl 16 veřejnosprávních kontrol u zřizovaných příspěvkových organizací, které byly zaměřeny především na prověření hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Zjištěná pochybení:

Nedodržení postupů účtování, chybné stanovení okamžiku účetního zápisu, nepoužití dohadných účtů, chybné vyplácení jízdného, stravné vyplaceno v chybné výši, chybné zařazení nákladů organizace, není účtováno o zálohových fakturách, nezveřejnění smlouvy (objednávky, faktur) v registru smluv, nedodržení termínu uveřejnění smlouvy, nevytvoření plánu inventur, nestanovení inventarizačních identifikátorů, nesestavení inventarizační zprávy, porušení zákona o finanční kontrole – souběh funkce příkazce operace a správce rozpočtu, chybné ocenění a účtování o pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Počet sankcí: 0