Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Svoz bioodpadu v roce 2024

bioodpad

Opět vám na začátku roku přinášíme aktuální informace o sběru bioodpadů v loňském roce a jejich svozu v roce 2024. Frekvence svozu nastavená v minulých letech zůstane zachována i pro letošní rok. V zástavbě rodinných domů bude svoz probíhat od března do listopadu každý týden a v zimním období pak 1 x za 14 dní v liché týdny. Pokud to dovolí klimatické podmínky, bude svoz v zimním období prováděn dle níže uvedeného harmonogramu. Při extrémně nízkých teplotách či při sněhové kalamitě, bude svoz upraven. Svoz ze sídlišť a bytových domů bude také pokračovat obvyklým systémem, tj.

Nový stavební zákon

13.7.2021 sněmovna schválila nový stavební zákon (č. 283/2021 Sb.), jehož účinnost bude postupně nabývat až do 1.7.2023. Jde o revoluční reformu, která mění i 58 souvisejících předpisů.

 

Aktuální podmínky pro kácení stromů

obrázek

S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily podmínky pro kácení stromů. Je možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích, a to bez povolení. Naopak ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou potřebovat povolení. Více informací zde nebo čtěte dále.

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020 za třídění odpadů

Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za rok 2020. Při vyhodnocení výsledků výzkumu o vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů na životní prostředí byl prokázán enviromentální přínos celého systému třídění a recyklace odpadů v ČR. V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartónů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití v systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil.

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 84,82 t. Na každého obyvatele tak připadá 3,75 kg vysloužilých spotřebičů předaných do sběrného dvora jako místa zpětného odběru  kolektivního systému Elektrowin. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

 

Sociální služby na Strakonicku

Město Strakonice zřídilo k poskytování služeb sociální péče Městský ústav sociálních služeb (MěÚSS), Jezerní 1281, Strakonice, tel.: 383 323 113.

Svými sociálními službami město napomáhá řešit obtížnou sociální situaci občanů.

 

Součástí MěÚSS jsou:

Domov důchodců
Lidická 189,Strakonice

Domov důchodců
Rybniční 1282, Strakonice

Ústav sociální péče pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé – denní stacionář
Ellerova 160, Strakonice

Nakládání s komunálními odpady za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19

  • Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí

Jednorázové ochranné pomůcky (respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu, pokud budou vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá odpad z domácnosti a je zavázán před uložením do kontejneru nebo popelnice 

 

Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, provedených odborem vnitřních věcí Městského úřadu Strakonice v roce 2020

1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol

   

Kontroly byly prováděny v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a § 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon o matrikách).