Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

Územní plán Čejetice

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • Územní plán Čejetice vydalo zastupitelstvo obce dne 22.7.2010
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Čejeticích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=38060725

 

Územní studie Čejetice Z-7

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schváleno
Datum schválení/vydání: 
12.February 2015

 
 

  • Na základě žádosti Obce Čejetice byla projednávana Územní studie Čejetice - Z7.
  • Dotčené území se nachází ve východní části obce a hlavním úkolem územní studie je navrhnout urbanistickou koncepci s řešením dopravní a technické infrastruktury v předmětné ploše.  Níže uvedená územní studie vyplývá z požadavků uplatněných při veřejném projednání dne 19. 11. 2014. S upravenou studií byly seznámeni vybrané dotčené orgány dopisem ze dne 10. 12. 2014.
  • Projektantem územní studie Z7 - V Luhu Čejetice je autorizovaný architekt - Ing. arch. Zdeněk Gottfried.
  •  Pořizovatel MěÚ Strakonice – odbor rozvoje schválil možnost využití předmětné studie dle § 25 stavebního zákona  dne 12. 2. 2015.
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=58561342

 

,,Při posouzení aktuálnosti územní studie bylo zjištěno, že část územní studie není využitelná ve smyslu § 25 zákona č. 183/2006 Sb., jedná se o jižní část řešeného území v pásu do vzdálenosti 100 metrů od osy železnice."